kooperációs tanulásszervezés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kooperációs tanulásszervezés by Mind Map: kooperációs tanulásszervezés

1. heterogén csoportok kialakítása a cél, az alapelvek érvényesülésével

1.1. csoportfejlesztés a cél elérése érdekében

1.1.1. csoportkohézió kialakítása

1.1.2. nagymértékben segíti a tanári-felmérő munkát

1.1.3. viszonylag rövid időt vesz igénybe

1.1.4. lehetőség van

1.2. folyamatos és reflektív csoportfejlesztés

1.2.1. elemzik a csoportok teljesítményét

1.2.2. lehetőséget ad mind a csoportnak, mind az egyéneknek fejlesztésre szoruló kompetenciájuk feltérképezésére

1.2.3. önreflexió (ha szükséges tanári segítséggel)

1.2.4. autentikus értékelés

1.2.4.1. a tanulásban résztvevők maguk ismerjék fel, hogy min kell változtatniuk az eredményesség érdekében

1.2.5. a tanárnak csak akkor kell beavatkoznia, amikor az eredményesség rovására megy a csoport munkája (pl. egyet nem értés esetén, elakadnak a végső feladattal)

1.3. periodikusan váltakozó csoportfejlesztési szakaszok

1.3.1. csoportalakítás

1.3.2. kezdeti csoportfejlesztés 1. szakasz: személyes megismerés

1.3.3. kezdeti csoportfejlesztés 2. szakasz: akadémikus

1.3.4. folyamatos és periodikus csoportfejlesztés kezdete

1.3.5. akadémikus folyamat kezdete

1.3.6. periodikus csoportfejlesztés

1.3.7. akadémikus folyamat közepe

1.3.8. periodikus csoportfejlesztési szakasz

1.3.9. akadémikus zárás

2. alapfogalmak/célok

2.1. esélyegyenlőség

2.2. méltányosság

2.3. inklúzív oktatás

2.3.1. egyéni képességek figyelembe vétele

2.4. minőségi oktatás

2.4.1. hatékonyság

2.4.2. eredményesség

2.4.3. méltányosság

3. jigsaw classroom/ mozaik technika

3.1. párhuzamos interakciók alapelve

3.1.1. azonnali visszacsatolás/korrekció

3.1.2. aktív és teljes részvétel

3.1.3. párhuzamos interakciók

3.2. egyéni felelősségvállalás és számonkérés alapelve

3.2.1. szerepek kiosztása, konkretizálása

3.3. építő és ösztönző egymásrautaltság

3.3.1. feladatok tartalmi egymásra építettsége (mindenkire szükség van a feladat sikeréhez)

3.4. egyenlő részvétel és hozzáférés

3.4.1. humán-erőforrás teljes mértékű kihasználtsága

3.4.2. mindenki kiveheti és ki kell vennie a részét a munkából

4. szociális befolyáolás módszerei

4.1. hatalmi befolyásolás

4.1.1. rövid távú

4.1.2. külső hatáson alapul

4.1.3. kisebb intenzitású

4.2. érzelmi azonosulás

4.2.1. külső hatáson alapul

4.2.2. nagyobb intenzitású

4.2.3. alapvetően rövid távú, de magában hordozza a hosszútávú kötődés lehetőségét is

4.3. internalizáció

4.3.1. belső hatáson alapul

4.3.2. résztvevők személyi felelőssége nagy

4.3.3. hoszú távú

5. "A lényeges szempont nem az, hogy valami frontális vagy csoportos szerveződésű! A lényeges szempont az, hogy a hallgatók képzésének bármely szervezési formájában milyen mértékben érvényesülnek a kooperatív alapelvek."

6. rugalmas és inklúzív tanulásszervezési forma

7. "Az oktatói autonómia szempontjából a kooperatív alapelvek paradigmatikus szabályrendszere azt jelenti, hogy nem szükséges a kooperatív diskurzus kialakult struktúráihoz/módszereihez ragaszkodnia a tanulás szervezőjének, az oktatónak, vagyis bármilyen szerveződési formát kialakíthat. Ha a kialakított tanulásszervezési formában strukturálisan érvényesülnek a kooperatív alapelvek, akkor az a tanulási forma kooperatívnak tekinthető."

8. kooperatív struktúrák

8.1. mozaikok

8.1.1. egymásra épülő feladatok

8.1.2. heterogén csoportok létrehozása

8.1.3. differenciálás

8.1.4. tananyag önálló elsajátítása

8.1.5. tudás elmélyítésének lehetősége (pl. egyéni jegyzet)

8.2. csoporton belüli forgók

8.2.1. időkorlát

8.2.2. lényegre törekvés segítése

8.2.3. egyenlő részvétel

8.3. csoportok közötti forgók

8.3.1. heterogén csoportok

8.3.2. építő egymásrautaltság elve érvényesül

8.3.3. mélyebb tudás (pl. egyéni jegyzet)

8.3.4. azonnali visszajelzések

8.4. írásos módszerek

8.4.1. tacepaó (egyéni és/vagy közös jegyzet)

8.4.2. ablak módszer (középre az ablakba kerül a csoport véleménye/legfontosabb dolgok)

8.4.3. villámkártya (ha tanulók készítik nagyon hatékony)

8.4.4. (fent leírtak kombinációi)

8.5. tudáspróbák

8.5.1. feladatküldés

8.5.1.1. heterogén csoportok

8.5.1.2. egymásraépítettség

8.5.1.3. minden csoport a másik csoportnak készít feladatot, majd tovább adják a mellettük lévő csoportnak (egyenlő részvétel)

8.5.1.4. a kérdést író csoporthoz kerül vissza "javításra"

8.5.2. kettős kör

8.5.2.1. élénkítő (mozgás)

8.5.2.2. kérdések-válaszok --> diákok ellenőrzik

8.5.2.3. építő és ösztönző egymásrautaltság (csak akkot tudnak tovább menni ha mindenki tudja a kérdésre a választ)

8.5.3. diákkvartett

8.5.3.1. egyfajta ellenőrzési módszer

8.5.3.2. a csoporton belül közösen dolgozzák ki a választ

8.5.3.3. esélyegyenlőség (a csoport minden tagjának lehetősége van beleszólni a válasz kialakításába)

8.5.4. páros interjú

8.5.4.1. adott dologról több vélemény születik

8.5.4.2. kiegészíthetőség nagy szerepet kap

8.5.4.3. diák-diák, kérdez-válaszol (tanár csak a szervezésben vesz részt)

8.5.5. füllentős

8.5.5.1. "keresd a hibásat" --> gondolkodásra késztet

8.5.5.2. mindenkinek részt kell vennie benne

8.5.5.3. tudás elmélyítésének lehetősége játékos módon

9. struktúrált együttműködések

9.1. filcszínek

9.1.1. könnyed ellenőrizhetőség, hogy megvalósult-e az egyenlő részvétel elve

9.1.2. minden színnek szerepelni kell a lapon (építő és ösztönző egymásrautaltság)

9.1.3. mindenki kap egy külön színt (egyenlő részvétel és hozzáférés)

9.2. papír-olló

9.2.1. aki vág az nem foghatja a papírt, illetve fordítva (egyenlő részvétel)

9.2.2. a vágás milyenségét a diákok döntik el

9.2.3. tanár csak alapinstrukciókat fogalmaz meg

10. csoportfejlesztés/ kooperatív szerepek

10.1. pedagógiai céloknak alárendelt és irányított csoportdinamika

10.1.1. csoportdinamika fejlesztése

10.1.2. közös, magas minőségű produktum létrehozása a cél

10.1.3. személyreszabott szerepek

10.2. kompetenciafejlesztés új lehetősége

10.2.1. szerepbetöltés

10.2.2. a csoport tagjai egymást fejlesztik

10.2.3. differenciálás

10.3. Instruálás megkönnyítése

10.3.1. azonos kooperatív szerepet betöltők egymásnak is elmondják mi a szerepük, így biztosan tudatosul bennük

10.4. kooperatív alapelvek működésének támogatása

10.4.1. a kooperatív tanulásszervezés összes alapelve érvényesülni tud

10.5. szubszidiaritás elvének érvényesítése

10.5.1. a tanulási folyamatok valódi résztvevői/cselekvőia diákok

10.5.2. demokratikus elvek fokozattan érvényesülnek

10.5.3. tanár csak a folyamatok szervezését végzi (esetleg a számokérést is)

10.6. tanár szerepének megváltoztatása

10.6.1. inkább tanulásszervező funkció

10.6.2. sikeresebb differenciálás

10.6.3. szabadásg a diákoknak (önálló munkára van lehetőségük)

10.7. önállóság és kreativitás fejlesztése

10.7.1. kooperatív szerepek pozitív hatása érvényesül

10.7.2. egyéni szerep megfelelő betöltése (felelősségvállalás)

10.7.3. tanári számonkérés hatékonyságának előmozdítása

10.7.4. újabb kooperatív szerepek kitalálása a cél elérées érdekében (a diákok találják ki)

11. oktató szerepe az együtt-tanulás segítésében

11.1. feltételei

11.1.1. tanulók számára valós problémát jelentő dolgok megjelenítése

11.1.2. önmegvalósító/ én-aktualizáció (elsősorban a diák saját maga által felhozott problémafelvetésből, kérdésekből szűrhető le)

11.1.3. a tanár képes legyen a felmerülő problémák feltétel nélküli elfogadására

11.1.4. tanár legyen intuitív és empatikus

11.1.5. hitelesség

11.2. megfelelő tanulói környezet megteremtése

11.3. legetőségek megteremése (ebből majd a tanulók "válogatnak")

11.4. tanár legyen teljesen kompetens a szakmájában

11.5. monitorozás (hogy érvényesüljenek a kooperatív szervezési formák, alapelvek)

11.5.1. csak akkor kell beavatkozni ha az alapelvek sérülnek

11.5.2. a beavatkozás legyen mintaadó

11.5.3. tudás és tanulás nyilvánodsságának fenntartása

11.5.4. kooperatív kiigazítás

11.6. egyediségek / individuumok előtérbe kerülése

11.7. segítő attitűdök

11.7.1. a tudás hozzáférhetővé tétele az egyén számára

11.7.2. egyéni képességek figyelembe vételével haladjon az oktatás

11.7.3. egyéni problémák megoldoásának lehetősége

11.7.4. minden individuum tudása különböző, nem ezekből kell komplex tudást létrehozni, hanem bekapcsolása az közös tudásba

11.7.5. empátia, a tanulók érzelmi világának feltérképezése

11.7.5.1. "A tanulás szervezőinek, résztvevőinek elfogadónak kell lenniük az empatikusan megismert érzések, ismeretek, vélemények iránt, vagy a közös tanulás során azzá kell válniuk."

11.7.6. kongruens viselkedés

11.7.7. tanulásközpontú rugalmasság

11.7.7.1. rugalmasan kell kezelni a módszereket/ struktúrákat, a tanulói igények szerint

11.7.8. autonómia a tanulásban, tanulásban önálló csoportok létrehozása

11.7.9. minél kooperatívabb helyzetek kialakításának attitűdje