พลังงานชีวมวล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พลังงานชีวมวล by Mind Map: พลังงานชีวมวล

1. กลุ่มพืชที่เป็นน้ำตาล

1.1. กากน้ำตาล

1.2. อ้อย

1.3. บีทรูท

2. พืชเส้นใย

2.1. ฟางข้าว

2.2. เศษไม้,ขี้เลื่อย

2.3. หญ้าวัชพืช

2.4. เศษกระดาษ

3. ไม้

3.1. นำมาเผาไหม้โดยตรง

3.1.1. นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า

3.2. เผาเป็นถ่าน

3.2.1. ใช้หุงต้ม

3.2.2. ให้ค่าความร้อนสูง

4. ผลผลิจทางการเกษตร

4.1. ชานอ้อย

4.2. แกลบ

4.3. กะลามะพร้าว

4.4. รำข้าว

5. น้ำมันพืช

5.1. ปาล์ม

5.2. น้ำมันมะพร้าว

5.3. น้ำมันถั่วเหลือง

5.4. น้ำมันละหุ่ง

5.5. น้ำมันงา

5.6. น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน

5.7. น้ำมันสบู่ดำ

6. ก็าซชีวภาพซึ่งได้จากหมักมูลสัตว์

6.1. มูลสัตว์

6.2. พืชอินทรีย์,เศษอาหาร

6.2.1. หมักเกิดเป็นก็าซมีเทน

6.2.1.1. ผลิตกระแสไฟฟ้า

6.2.1.2. ปุ๋ยเคมี

7. แอลกอฮอล์

7.1. แป้ง

7.1.1. มันสัมปะหลัง

7.1.2. มันเทศ

7.1.3. มันฝรั่ง

7.1.4. ข้าวโพด

7.1.5. ข้าวสาลี

7.1.6. ข้าวฟ่าง

7.1.7. ข้าวบาร์เลย์