Digital Thailand 4.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digital Thailand 4.0 by Mind Map: Digital Thailand 4.0

1. ตัวอย่าง Digital Thailand 4.0

1.1. การดำเนินการของ ระบบตั๋วร่วม(e-Ticket) หรือ บัตรแมงมุม

1.1.1. รถเมล์ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร แอร์พอร์ตเรียลลิงค์ รวมถึงการใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการทั่วไป สาท่รถใช้ร่วมกันได้

1.1.2. ในเบื้องต้น จะเริ่มใช้ได้สำหรับการเดินทางด้วยรถเมล์ ขสมก. 800 คันแรก ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องอ่านตั๋วร่วม

1.1.3. จากนั้นจะใช้กับรถไฟฟ้า 4 สาย ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ Airport Rail Link, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, สีเขียว และสีน้ำเงิน

1.1.4. สามารถใช้บริการได้ครอบคลุมทุกระบบขนส่งได้แก่ รถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ระบบทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษ และเรือโดยสาร เป็นต้น

1.2. Food Processing : การแปรรูปอาหาร

1.2.1. Thai Food เป็นจุดแข็งของประเทศไทยมาเสมอ แต่ตลาดที่สำคัญไม่แพ้ของสดก็คือของแปรรูป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีมากมายในการถนอมอาหาร ผัก ผลไม้ แต่หากจะพัฒนาไปมากกว่านั้น ประเทศไทยจำเป็นจะต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

2. ปัญหาที่ Thailand 4.0 ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

2.1. 1. การขาดความเข้าใจ ในปัญหาที่แท้จริงของรัฐบาล หรือผู้กำหนดนโยบาย

2.1.1. นโยบายของประเทศไทย มีลักษณะเป็น Top-down ทำให้ภาครัฐไม่เข้าใจถึงรากเหง้า ของปัญหาที่เกิดขึ้น

2.1.2. ภาครัฐพยายาม generalize ปัญหาเหล่านั้น ในขณะที่ปัญหาของแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยการ เก็บข้อมูลจากชุมชน และพิจารณาในลักษณะ bottom-up

2.2. 2. เสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจ

2.2.1. ประชาชนให้ความสนใจในนโยบายหรือการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ทำให้รัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ไม่สามารถทำงานได้ครบวาระ

2.2.2. นโยบายที่ออกมาในแต่ละรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงที่สุด

2.2.3. ภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ กำลังอยู่ในช่วงฝืดเคือง

2.2.4. ประชาชนสนใจที่ความอยู่รอดมากกว่าการพัฒนาให้ดีขึ้น ประชาชนจึงขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนา

2.3. 3. การขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี

2.3.1. ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกับการอัพเดทเทคโนโลยี และการฝึกฝน

3. แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

3.1. ปรับตัว : พัฒนาตัวเองให้ทันนวัฒกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

3.2. ทำงานเป็นทีม : ให้ความร่วมมือในการทำงานกับทุกคน

3.3. สร้างภาวะผู้นำ : กล้าพูดอย่างมีทักษะเพื่อนำเสนอแนวคิดที่มีเหตุผล

3.4. พัฒนาต่อยอด : ประเมินและปรับปรุงทุกงานให้พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

4. สภาพความพร้อมในการใช้งาน

4.1. การเตรียมความพร้อมของประชาชนและภาครัฐ

4.1.1. การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

4.1.2. เชื่อมโยง PMQA กับ ระบบราชการ 4.0

4.1.3. ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้และความมีจริยธรรม

4.1.4. นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 03 ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ

5. ข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5.1. เมื่อมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในภาคธุรกิจ จึงทำให้มี

5.1.1. การลดจำนวนแรงงานคน ส่งผลให้เกิดจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้น

5.1.2. คนไทยยังปรับตัวกับเทคโนโลยีไม่ทัน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียงานให้ กับคนต่างชาติ

5.1.3. บางภาคธุรกิจอย่างวงการสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อออฟไลน์ปรับตัวกับการ เปลี่ยนแปลงไม่ทัน จึงทำให้ต้องปิดตัวลงจำนวนมาก