งานก่อสร้างวางท่อประปาสาขา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานก่อสร้างวางท่อประปาสาขา by Mind Map: งานก่อสร้างวางท่อประปาสาขา

1. ก่อสร้างวางท่อ

1.1. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

1.1.1. การจัดการท่อ

1.1.1.1. ไม่ปิดปลายท่อ

1.1.1.2. การกองวัสดุ

1.1.2. จัดทำรายงานไม่สมบูรณ์

1.1.2.1. รายงานทดสอบแรงดัน

1.1.2.2. รูปถ่ายไม่ครบถ้วน

1.1.2.3. รายงานขั้นตอนการวางท่อ

1.1.2.4. รายงานฆ่าเชื้อโรค

1.1.2.5. การติดตั้งป้ายประกาศ-ปสพ.

1.1.2.6. เอกสารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

1.1.3. การจัดการคุณภาพน้ำ

1.1.3.1. เครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ

1.1.3.2. น้ำท่วมหลุม

1.1.3.3. ไม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

1.1.4. ผู้รับจ้าง

1.1.4.1. ป้ายงานชำรุด

1.1.4.2. ไม่เตรียมเปิดหน้างาน

1.1.4.3. พับท่อบริการ

1.1.4.4. วิศวกรผู้รับจ้างไม่มาคุมงาน

1.1.4.5. ไม่จัดทำรายงานปฏิบัติงาน

1.2. ข้อมูลในแบบ As built ไม่ถูกต้อง

1.2.1. รายละเอียดไม่ครบถ้วน

1.2.2. ไม่รุบุตำแหน่ง

1.2.3. ไม่เก็บข้อมูลการทดสอบวัสดุ และประวัติผู้รับจ้าง

2. งานซ่อมท่อ

2.1. ระบบ WLMA

2.1.1. บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุไม่ถูกต้อง

2.1.2. ไม่อ้างอิงกับระบบ CIS (เบิกวัสดุ)

2.1.3. SAP ไม่ผ่านการ Interface

2.2. ใบงานไม่ถูกต้อง

2.2.1. การบันทึกเวลา

2.2.2. รูปถ่ายไม่ชัดเจน/ไม่พบรูปถ่าย

2.2.3. ขาดหลักฐานตรวจวัดคุณภาพน้ำ

2.2.4. ขาดการตรวจสอบข้อมูล

2.3. คู่มือไม่ละเอียด

2.4. รูปถ่ายประกอบงานซ่อมไม่ชัดเจน

2.5. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

2.5.1. ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

2.5.2. สารเคมีที่นำมาใช้หมดอายุ

2.5.3. รายงาน/หลักฐานไม่ชัดเจน

2.5.4. เกณฑ์ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบาย

2.5.5. รายงานขาดการสอบทาน

3. งาน สปน.

3.1. Blow น้ำไม่มีการบันทึกผล

3.2. ข้อมูลในระบบ WLMA ไม่ครบถ้วน