Avaluació resultat final

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Avaluació resultat final by Mind Map: Avaluació resultat final

1. Avaluació de la participació/assistència: nombre i tipologia dels ciutadans/nes que han participat en les accions convocades per nosaltres.

2. Objectius de l'avaluació

2.1. Conèixer el grau d'èxit de les nostres accions

2.2. Extreure aprenentatges per a millorar = objectius eren realistes? Hem sabut orientar la campanya de comunicació?

2.3. Generar nou valor de cara a futures accions.

2.4. Continuïtat del projecte.

3. 3 àrees d’avaluació:

3.1. Resultats

3.2. Procés/Execució

3.3. Impacte

4. Paràmetres d’Avaluació

4.1. ABAST

4.1.1. Avaluació del pla de comunicació (en quina mesura s’han assolit els objectius, si hem seguit el calendari/cronograma previst, elecció pertinent del públic destinatari, dels materials de comunicació escollits, dels continguts triats, etc.

4.1.2. Avaluació de les accions desenvolupades (ens servirà com a memòria del projecte). Referència en mitjans: nombre de notícies aparegudes als mitjans de comunicació sense pagament i nivell d’importància respecte de les altres notícies; nombre d’insercions als mitjans de comunicació, etc.

4.2. ACOMPLIMENT

4.2.1. Avaluar si s’han acomplert els terminis d’execució que teníem previstos.

4.3. RESULTATS

4.4. La qualitat i satisfacció externa (resposta dels destinataris que podem obtenir per enquestes i avaluacions amb l’Ajuntament a partir d’una reunió de tancament).

5. Instruments d’avaluació

5.1. Avaluació per mesurar l’eficàcia (a partir dels objectius generals i específics, però també els resultats no previstos i els efectes no esperats, ja que aquests poden ser molt significatius.).

5.2. Enquesta d’opinió al públic/Acollida de l’esdeveniment entre el públic

5.3. Xarxes socials (nombre de seguidors, interaccions i feedback)

5.4. Mailchimp (informació facilitada per mailchimp)

5.5. Quantitat de públic assistent

5.6. Feedback amb l’artista i tècnics (avaluació interna)

5.7. Feedback amb entitats del poble

5.8. Boca a boca (tenint en compte que es tracta d’un municipi molt petit.

5.9. Recull dels impactes en mitjans digitals (ràtios d’obertura mailing, seguiment de les stories instagram, visites web, quantes vegades s’han vist els vídeos promocionals etc.)

5.10. Repercussió als mitjans de comunicació (clipping).

6. Indicadors de qualitat i quantitat

6.1. Qualitat

6.1.1. Índex de satisfacció dels assistents

6.1.2. Satisfacció de l’artista

6.1.3. Ha tingut l’impacte desitjat la campanya?

6.2. Quantitat

6.2.1. Assistència: públic del mateix municipi o de fora? Edat?

6.2.2. Mitjans de comunicació: quants se n’han fet ressò?

6.2.3. Xarxes socials: nombre de seguidors, interaccions, impressions, etc.

7. Resultats

7.1. Immediats

7.1.1. Hem asolit el públic que esperàvem?

7.1.2. Ha funcionat la convocatòria del voluntariat?

7.1.3. Hem rebut feedback de l’eslògan utilitzat?

7.1.4. El hashtag ha funcionat?

7.2. Mitjà termini

7.2.1. Hem donat a conèixer l’espectacle? La gent el té present i n’espera la repetició? Confien en el nostre criteri per a futures propostes?

7.2.2. S’intueixen canvis sobre el municipi en relació a la percepció cultural?

7.2.3. Sha vist bé el canvi cap a la programació escènica com per començar a plantejar-se seguir en aquesta línia?

7.2.4. La comunicació interna amb les quatre comissions ha funcionat?

7.3. Llarg termini

7.3.1. Estem fidelitzant una base sòlida de públic?

7.3.2. Quin impacte cultural hem generat?

7.3.3. Hem modificat la visió sobre les polítiques culturals del municipi i la manera de comunicar-se/connectar-se amb els ciutadans/es?

7.4. Finals

7.4.1. En funció de les respostes a les preguntes anteriors, podem establir els resultats finals? Els resultats finals crec que s’han de fixar més en l’aspecte qualitatiu que el quantitatiu. Segurament són el procés d’una reflexió que no es fa en dos dies.