BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL by Mind Map: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL

1. Chính sách và ý thức

1.1. Trong tổ chức người đứng đầu phải quy định cụ thể

1.2. Người phân tích, thiết kế phải có các giải pháp thích hợp

1.3. Người dùng cần có ý thức

2. Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng

2.1. Người quản trị cơ sở dữ liệu cần cung cấp

2.2. Bảng phân quyền truy cập cho hệ QTCSDL

2.3. Phương tiện cho người dùng để hệ QTCSDL nhận biết đúng được họ

2.4. Người dùng muốn truy cập vào hệ thống cần khai báo

2.5. Tên người dùng Mật khẩu

3. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu

3.1. Giảm dung lượng lưu trữ

3.2. Tăng cường tính bảo mật của dữ liệu

4. Lưu biên bản

4.1. Biên bản hệ thống cho biết

4.1.1. Số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành p hần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu,...

4.2. Thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng: nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật,...

4.3. Biên bản hệ thống hỗ trợ đáng kể cho việc khôi phục hệ thống

4.4. Biên bản hệ thống hỗ trợ đáng kể cho việc khôi phục hệ thống