CHƯƠNG OXY-KHÔNG KHÍ

sơ đồ chương oxy không khí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG OXY-KHÔNG KHÍ by Mind Map: CHƯƠNG OXY-KHÔNG KHÍ

1. TC OXY

1.1. TCVL

1.1.1. LÀ CHẤT KHÍ KHÔNG MÀU

1.1.2. NHẸ HƠN KK

1.1.3. ÍT TAN TRONG NƯỚC

1.1.4. HÓA LỎNG -183 ĐỘ

1.2. TCHH

1.2.1. TD KIM LOẠI

1.2.2. TD PHI KIM

1.2.3. TD HỢP CHẤT

2. OXIT

2.1. ĐN: LÀ HỢP CHẤT CỦA OXY VÀ 1 NGUYÊN TỐ HH KHÁC

2.2. PHÂN LOẠI

2.2.1. OXIT_BAZƠ

2.2.2. OXIT_AXIT

2.2.3. OXIT LƯỠNG TÍNH

2.2.4. OXIT TRUNG TÍNH

2.3. TÊN OXIT=TÊN NT+ OXIT

3. KHÔNG KHÍ

3.1. THÀNH PHẦNTHEO THỂ TÍCH

3.1.1. 21% OXY

3.1.2. 78% NITƠ

3.1.3. 1% KHÍ KHÁC

3.2. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ LÀ DO CÁC CHẤT KHÍ ĐỘC HẠI GIA TĂNG QUÁ MỨC

3.2.1. BẢO VỆ KK LÀ TRÁCH NHIỆM MỌI NGƯỜI

4. ĐIỀU CHẾ OXY

4.1. nhiệt phân

4.1.1. KMnO4

4.1.2. KClO3

4.1.3. KNO3