ฟิสิกส์อะตอม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ฟิสิกส์อะตอม by Mind Map: ฟิสิกส์อะตอม

1. สเปกตรัมของอิเล็กตรอน

1.1. อะตอมของแก็ส

1.1.1. เห็นด้วยตาเปล่าได้ 4 เส้น

1.1.2. แก็สร้อน

1.1.2.1. มีลักษณะเป็นเส้นๆ

1.1.2.2. แยกจากกันไม่ได้

1.2. ธาตุแต่ละชนิดมีสเปกตรัมต่างกัน

1.3. มี 2 ประเภท

1.3.1. แบบต่อเนื่อง

1.3.2. ไม่ต่อเนื่อง

1.4. การแผ่รังสีของวัตถุดำ

1.4.1. เป็นวัตถุในอุดมคติ

1.4.2. เป็นวัตถุที่แผ่คลื่นแม่เหล็กออกมาได้บางค่า

2. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

2.1. โฟตอน

2.1.1. เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้น พลังงานไม่เพิ่มขึ้นเลย

2.2. เกิดจากการฉายแสงไปกระทบโลหะ แล้วมี e หลุดออก

2.3. พลังงานจลน์ของ e หาได้จาก

2.3.1. จำนวน e ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเเสง

2.3.2. พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับความถี่แสง

3. ปรากฏการณ์คอมป์ตัม

3.1. สมุติฐานของเดอบรอยล์

3.1.1. eในอะตอมจะไม่แสดงสมบัติเป็นคลื่นแม่เห็กไฟฟ้า เพราะ e ที่วิ่งรอบนิวเคลียสแสดงสมบัติเป็นคลื่นนิ่ง

3.1.2. ความยาวคลื่นของเส้นรอบวง มีค่าเป็นเท่าตัวของความยาวคลื่นของ e

4. อะตอม/อิเล็กตรอน

4.1. อะตอม

4.1.1. อดีต

4.1.1.1. แบ่งแยกไม่ได้อีก

4.1.1.2. เปลี่ยนเป็นธาตุอื่นไม่ได้

4.1.2. การทดลองของทอมสัน

4.1.2.1. อิเล็กตรอนเป็นองประกอบของอะตอมทุกชนิด

4.1.2.2. เมื่ออะตอมฉายรังสีเเล้วเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้

4.2. อิเล็กตรอน

4.2.1. รังสีแคโทด

4.2.1.1. เป็นประจุลบ

4.2.1.2. ทำให้กังหันในหลอดสูญญากาศหมุนได้

4.3. ทอมสัน

4.3.1. ผู้ค้นพบอิเล็กตรอน

4.3.2. ทำให้ทราบค่าประจุต่อมวล

4.4. มิลลิแกน

4.4.1. ผู้ค้นพบประจุของอิเล็กตรอน

5. แบบจำลองอะตอม

5.1. ทอมสัน

5.1.1. อะตอม

5.1.1.1. มีลักษณะเป็นทรงกลมตัน

5.1.1.2. มีประจุไฟฟ้าอยูข้างใน

5.1.1.3. เป็นกลางทางไฟฟ้า

5.2. รัทเทอร์ฟอร์ท

5.2.1. ยิงอนุภาคอัลฟ่า

5.2.2. อะตอม

5.2.2.1. ลักษณะโปร่ง

5.2.2.2. ประจุไฟฟ้าบวก รวมอยู่ตรงกลาง

5.2.2.3. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆ นิวเคลียส

5.3. โบร์

5.3.1. eเคลื่อนที่เป็ฯวงกลมโดยไม่แผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากมีโมเมนตัมเชิงมุม

5.3.2. ถ้ามีการเปลี่ยนวงโคจร e จะมีการแผ่คลื่นแม่เห็กไฟฟ้า

5.3.3. โบร์อธิบายได้ว่า e เคลื่่อนที่แบบไหน จึงลบล้างทฤษฎีของรัทเทอร์ฟอร์ท

5.3.4. โบร์ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้อย่างไร