Psykologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psykologia by Mind Map: Psykologia

1. ELÄMÄNKAAREN VAIHEITA:

1.1. Lapsuus

1.1.1. vauvaikä: 0-2 vuotta

1.1.1.1. perusturvallisuuden saavuttaminen ja kiintyminen

1.1.1.2. kävelyn ja puheen oppiminen

1.1.2. leikki-ikä 2-6 vuotta

1.1.2.1. tunteiden tunnistaminen ja säätely

1.1.2.2. sukupuoliroolien omaksuminen

1.1.2.3. taitojen harjoittaminen leikin välityksellä

1.1.3. kouluikä 6-12 vuotta

1.1.3.1. koulussa tarvittavien työskentely- ja ajattelutaitojen kehittyminen

1.1.3.2. kyky toimia ikätovereiden kanssa

1.2. Nuoruus

1.2.1. nuoruuden ydinvaihe 12-18/20 vuotias

1.2.1.1. identtiteetin muodostaminen

1.2.1.2. fyysisten muutosten hyväksyminen ja suhtautuminen omaan seksuaalisuuteen

1.2.2. aikuisuuden siirtymisen vaihe 18/20 -22/26 vuotias

1.3. Aikuisuus

1.3.1. 22-65/70 vuotias

1.3.1.1. parisuhteen ja perheen muodotaminen

1.3.1.2. huolenpito seuraavasta sukupulvesta

1.3.1.3. yhteisuntaan ja työelämään sopeutuminen

1.4. Vanhuus: noin 70 vuotias

1.4.1. eläkkeelle siirtyminen

1.4.2. oman elämätarinan hyväksyminen

1.4.3. kuoleman kohtaaminen

2. Kehityspsykologia

2.1. TUOTTAA TIETOA SIITÄ, MIKÄ VAIKUTTAA KEHITYKSEEN JA SIITÄ, MITEN YKSILÖN SUOTUISAA KEHITYSTÄ VOI TUKEA

2.1.1. Poikittaistutkimus

2.1.1.1. kerätään yhdeltä tutkimuskerralla aineisto, joka koostuu eri ikäisistä ihmisistä

2.1.2. pitkittäistutkimus

2.1.2.1. samoja henkilöitä tutkitaan usealla mittaukerralla eri ikäisinä

3. KEHITYKSEN OSAALUEET

3.1. FYYSISMOTORINEN KEHITYS:

3.1.1. fyysinen kasvu

3.1.2. liikkeiden ohjaus

3.1.3. kehon toiminnan muutokset

3.2. KOGNITIIVINEN KEHITYS

3.2.1. havaitseminen

3.2.2. tarkkaavaisuus

3.2.3. muisti, ajattelu, kieli, ongelmaratkaisu

3.3. SOSIOEMONAALINEN KEHITYS

3.3.1. tunne-elämä

3.3.2. sosiaaliset suhteet

3.3.3. persoonallisuuden muutoksia

3.4. MINUUSEN, MINÄKÄSITYS JA IDENTTITEETTI

3.4.1. vuorovaikutuksessa keskenään kehitys osa-alueiden kanssa

4. KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

4.1. PERIMÄ

4.1.1. GEENEIHIN OHJELMOITU HERMOSTON KYPSYMISEN AIKATAULU

4.2. YMPÄRISTÖ

4.2.1. OLOSUTEET JA SUHTEET MUIHIN IHMISIIN

4.3. OMAT VALINNAT

4.3.1. MAHDOLLISUUS VALITA, MITEN TOIMII

5. ERILAISIA YMPÄRISTÖTEKIJÖITÄ

5.1. FYYSINEN YMPÄRISTÖ

5.1.1. Rakennukset, pihat, taudinaiheuttajat, ravitsemus, ympäristömyrkyt, teknologia, ilmasto

5.2. KULTTUURI

5.2.1. arvot, normit, ihanteet, yhteiskuntarakenne, taloudelliset tekijät, uskonnot ja ideologiat

5.3. IHMISSUHTEET

5.3.1. vanhemmat, sisarukset, opettajat, ikätoverit, sukulaiset ja tuttavat

6. URANUURTAJAT

6.1. ERIK H. ERIKSON

6.1.1. kuvaa ihmisen psykososiaalista kehitystä

6.1.1.1. 8.vaiheinen

6.1.1.1.1. 1. perusluottamus- epäluottamus

6.1.1.1.2. 2. autonomia - häpeä

6.1.1.1.3. 3. aloitteellisuus - syylisyydentunne

6.1.1.1.4. 4. uutteruus - alemmuuden tunne

6.1.1.1.5. 5. identtiteetti - roolihämmennys

6.1.1.1.6. 6. läheisyys - eirstyneisyys

6.1.1.1.7. 7.tuotteliaisuus - pysähtyneisyys

6.1.1.1.8. 8. eheytyminen -epätoivo

6.1.2. ihmisen psyykkiset ominaisuudet muodostuvat vuorovaikutuksessa sosiaali ympäristön kanssa.

6.1.3. Lähiympäristö muodostavat ne sosiaaliset ympäristöt, joiden kanssa ihminen on välittömässä vuorovaikutuksessa.

6.2. PIAGET

6.2.1. SENSOMOTORINEN VAIHE

6.2.2. ESIOPERATIONAALINEN VAIHE

6.2.3. KONKREETTISTEN OPERAATIOIDEN VAIHE

6.2.4. FORMAALISEN AJATTELUN VAIHE

7. AIVOT

7.1. KYPSYMINEN

7.1.1. uusien taitojen ja valmiuksien puhkeaminen hermoston kypsymisen seurauksena

7.1.2. geenit ohjaavat hermoston kehittymistä ja hermoston kypsymisen aikataulua

7.2. HERKKYYSKAUSI

7.2.1. ajanjakso, jonka aikana tietyn taidon omaksumiseen on erityinen valmius

7.2.2. syntyy hermoston kypsymisen seurauksena, mutta taidon omaksuminen edellyttää sopivia ympäristöärsykkeitä

7.3. OPPIMINEN

7.3.1. kaikki kokemuste harjoittelun mukanaan tuomat muutokset

7.4. PLASTISITEETTI

7.4.1. hermoston muovautuvuus

7.4.2. kokemukset vaikuttavat hermosolujen välisten yhteyksien muodostumiseen

7.4.3. ne yhteydet, joita käytetään, tehostuvat

8. KIINTYMYSSUHDE

8.1. TURVALLINEN

8.2. TURVATON

8.2.1. VÄLTTELEVÄ

8.2.2. RISTIRIITAINEN

8.3. Lapsen muodostama tunneside läheisiin hoitajiin

9. VAUVAN MINUUS

9.1. YDINMINUUS ELI TUNNE OLEMASSAOLOSTA JA TOIMIJUUDESTA

9.2. TUNTEIDEN YHTEENSOINNUTUS ELI VANHEMPI AISTII LAPSEN TUNNETILAN JA VASTAA SIIHEN SOPEUTTAEN OMAN REAKTIONSA SEN MUKAAN.

10. SOSIAALIEMOTIONAALINEN KEHITYS

10.1. SOSIAALINEN KOGNITIO ELI KYKY LUKEA SOSIAALISTA TILANNETTA, YMMÄRTÄÄ MUIDEN VIESTEJÄ JA ENNAKOIDA HEIDÄN TOIMINTAANSA EDELLYTTÄEN SOSIAALISEN TIEDON PROSESSOINTIA

10.2. MIELENTEORIA

10.2.1. helpompi tunnistaa tunteita, haluja ja havaintoja, kuin ymmärtää ihmisen uskomuksia ja ajatuksia

10.2.2. helpompi tunnistaa toisen ihmisen mielen sisältöjä, silloin kun ne ovat omien halujen, tunteiden tai uskomuksten kanssa samanlaisia

10.3. EMOOTIT

10.3.1. TEMPERAMENTTI

10.3.1.1. STRESSIHERKKYYS

10.3.1.2. ITSEKONTROLLI

10.3.2. HERMOSTON KYPSYMINEN

10.3.3. SISÄISTYNEET SÄÄTELYKEINOT

10.3.4. SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

10.3.4.1. OHJAUS

10.3.4.2. MALLINTAMINEN

10.3.4.3. TUNTEISIIN VASTAAMINEN

10.3.5. VARHAINEN VUOROVAIKUTUS

11. KOGNITIIVINEN KEHITYS

11.1. HAVAITSEMINEN, TARKKAAVAISUUS, MUISTI, KIELI, AJATTELU, ONGELMARATKAISU JA OPPIMINEN

11.2. SYMBOLIFUNKTIO = oivallus, että sanat viittaavat joihinkin esineisiin tai asioihin eli niillä on merkitys

11.3. Piaget kognitiiviset vaiheet

11.3.1. sensomotorinen vaihe

11.3.1.1. vauvaikä

11.3.1.1.1. HAVAINNON JA LIIKKEEN YHDISTÄMINEN

11.3.2. esioperationaaline vaihe

11.3.2.1. leikki-iän ajattelutaso

11.3.3. konkreettisten operaatioiden vaihe

11.3.3.1. kouluikä

11.3.3.1.1. TIEDON MIELENSISÄINEN JA LOOGINEN KÄSITTELY

11.3.4. formaalisten operaatioiden vaihe

11.3.4.1. käsitteellinen ajattelu

11.3.5. Vygotski

11.3.5.1. LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

11.3.5.1.1. IHMINEN RATKAISEE ONGELMAN TOISEN IHMISEN AVULLA

12. TOIMINNANOHJAUS ELI TYÖMUISTI

12.1. METAKOGNITIO =tietoa omasta tietämisestä, taidosta ja omasta meneillään olevasta toiminnasta

13. NUORUUS

13.1. AIKUISUUTEEN SIIRTYMINEN

13.1.1. pohtiii ja rakentaa identtiteettiään

13.1.2. kokee elämäntilanteessa epävakaana

13.1.3. keskittyy itseensä

13.1.4. kokee olevansa välitilassa

13.1.5. näkee elämässä erilaisia mahdollisuuksia

13.1.6. POSTFORMAALINEN AJATTELU

13.2. FYYSINEN KEHITYS

13.2.1. puberteetti ja murrosikä

13.2.2. hypotalamuksen toiminnat

13.2.3. hormoonintuotanto

13.2.4. otsalohkot ovat ihmisen toiminnanohjauksen keskus

13.3. KOGNITIIVINEN KEHITYS

13.3.1. TIEDONKÄSITTELY

13.3.2. TARKAAVAISUUS

13.3.3. ABSTRAKTIIVINEN AJATTELU

13.3.3.1. VAIKEIDEN JA MONIMUTKAISTEN ILMIÖIDEN POHTIMINEN JA YMMÄRTÄMINEN