จิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม by Mind Map: จิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม

1. การเชื่อมโยงของธอร์นไดค์

1.1. ธอร์นไดค์เป็นบิดาแห่งจิตวิทยา

1.2. เน้นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง

1.3. แนวคิดการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์

1.3.1. 1.กฎแห่งความพร้อม

1.3.2. 2.กฎแห่งการฝึกหัด

1.3.3. 3.กฎแห่งการใช้

1.3.4. 4.กฎแห่งผลที่พึงพอใจ

1.4. การนำไปประยุกต์ใช้

1.4.1. ให้โอกาสผู้เรียนได้ลองผิดลองถูก

1.4.2. สำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน

1.4.3. ฝึกทักษะปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ

1.4.4. ให้ผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจ

2. การวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของพาฟลอฟ

2.1. พาฟลอฟเป็นคนแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้

2.2. การเรียนรู้เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข

2.3. การนำมาประยุกต์ใช้

2.3.1. นำความต้องการตามธรรมชาติของผู้เรียนมาเป็นสิ่งเร้า

2.3.2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนให้เข้ากับสิ่งที่ผู้เรียนชอบ

2.3.3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามที่ต้องการ

3. การวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนด์ของสกินเนอร์

3.1. การกระทำที่ได้รับการเสริมแรง การกรำทำนั้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นขึ้นอีก

3.2. ถ้าไม่ได้รับการเสริมแรงจะลดลงและหายไป

3.3. การลงโทษจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้เร็วแต่ลืมได้ง่าย

3.4. การประยุกต์ใช้

3.4.1. เสริงแรงหลังการตอบสนองของผู้เรียน เพื่อเพิ่มอัตราการตอบสนองที่เหมาะสม

3.4.2. เว้นระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบและเปลี่ยนรูปแบบ

3.4.3. ละเว้นการลงโทษที่รุนแรงเกินไป

4. ลักษณะของทฤษฎี

4.1. การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง

4.2. มีตัวเสริมแรงเป็นสิ่งกระตุ้นหรือจูงใจ