BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ by Mind Map: BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

1. 1/ MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

1.1. Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu đc thể hiện trong các bảng . Mỗi bảng có các hàng và cột thể hiện thông tin về một chủ thể

1.2. Các thao tác , phép toán trên dữ liệu: Cập nhật và khai thác dữ liệu như thêm , xóa hay sửa bản ghi trong 1 bảng

1.3. Các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn 1 số ràng buộc và mỗi liên kết giữa các bảng có thể được xác lập

2. 2/ Cơ sở dữ liệu quan hệ

2.1. a/ Khái niệm:

2.1.1. CSDL được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là CSDL quan hệ.

2.1.2. Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ quản trị CSDL quan hệ.

2.1.3. Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ đó có các đặc trưng chính sau:

2.1.3.1. Mỗi quan hệ có 1 tên phân biệt với tên các quan hệ khác

2.1.3.2. Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng

2.1.3.3. Mỗi thuộc tính có 1 tên phân biệt , thứ tự các thuộc tính không quan trọng

2.1.3.4. Quan hệ ko có thuộc tính đa trị hay phức hợp

2.2. b/ Ví dụ: quản lí các thông tin mượn sách của học sinh.

2.2.1. Tình hình mượn sách: Số thẻ, mã số sách, ngày mượn , ngày trả

2.2.2. Các hs có thẻ mượn sách : Số thẻ , họ tên , ngày sinh, lớp

2.2.3. Sách có trong thư viện : Mã sổ sách , tên sách , số trang , tác giả

2.3. c/ Khóa và liên kết giữa các bảng:

2.3.1. Khóa:

2.3.1.1. 1 tập thuộc tính gồm 1 hay 1 số thuộc tính của bảng

2.3.1.2. Không có 2 bộ ( khác nhau) trong bảng có giá trị bằng nhau trên khóa (1)

2.3.1.3. Không có tập con thực sự nào của tập thuộc tính này có tính chất (1)

2.3.2. Khóa chính (là yếu tố quan trọng trong CSDL quan hệ )

2.3.2.1. Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống

2.3.2.2. Các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát điều đó và đảm bảo sự nhất quán dữ liệu, trách trường hợp thông tin về 1 cá thể xuất hiện hơn 1 lần sau những cập nhật dữ liệu.

2.3.3. Liên kết

2.3.3.1. Sự liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa