Tôi Hiện Tại (2/2020)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tôi Hiện Tại (2/2020) by Mind Map: Tôi Hiện Tại (2/2020)

1. 1. Học Vấn

1.1. Lớp 10

1.2. 9 năm hsg

1.3. tiếng Anh tạm ổn

1.4. 6 tháng sau

1.4.1. Tiếp thu văn hóa (2 tháng)

1.4.2. Mỗi ngày đều làm BTVN

1.4.3. 2 năm sau

1.4.3.1. Tốt Nghiệp Trung Học tại Mỹ

1.4.3.1.1. chọn ngành phù hợp với bản thân

1.4.3.1.2. Tìm trường cao đẳng

1.4.3.1.3. Luyện thi SAT, đạt ít nhất 1300Đ

2. 2. Kĩ năng