Sustainable development goals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sustainable development goals by Mind Map: Sustainable development goals

1. 1.Xoá nghèo

2. 2.Xoá đói

3. 3. Cuộc sống khỏe mạnh

4. 4.Chất lượng giáo dục

5. 5. Bình đẳng giới

6. 6.Nước sạch và vệ sinh

7. 7.Năng lượng sạch và bền vững

8. 8.Việc làm đàng hoàng và tăng trưởng kinh tế

9. 9.Công nghiệp đổi mới và CSHT

10. 10. Giảm bất bình đẳng

11. 11. Đô thị và cộng đồng bền vững

12. 12. Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm

13. 13. Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

14. 14. Tài nguyên nước

15. 15. Tài nguyên đất

16. 16. Hoà bình và công bằng, thể chế vững mạnh