Facebook Page Report

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Facebook Page Report by Mind Map: Facebook Page Report

1. Tổng quan tình hình page

1.1. Mục tiêu và hành động

1.2. Kết quả đạt được

1.3. Đối tượng mục tiêu

2. Tăng trưởng page

2.1. Lượt thích page

2.2. Tương tác post

3. Phân tích nội dung fanpage

3.1. Tỷ trọng bài đăng

3.2. Lượng tương tác và tiếp cận

3.2.1. Lượng tiếp cận

3.2.1.1. Theo loại content

3.2.1.2. Theo loại tương tác (organic và paid)

3.2.2. Lượng tương tác

3.3. Nội dung bài đăng

3.3.1. Post có tiếp cận và tương tác cao

3.3.2. Post có tiếp cận và tương tác thấp

3.4. Thời gian tương tác

3.4.1. Fans online khi nào?

3.5. Quản lý phản hồi

3.5.1. Tin nhắn

3.5.2. Bình luận

4. Key findings

4.1. Kết quả đạt được

4.2. Điểm cần cải thiện và suggestions

5. Ads

6. Framework cho đánh giá?

6.1. lấy từ đâu

6.2. bao nhiêu làm 1 lần

6.3. KPI

6.4. bao nhiêu làm 1 lần

7. Plan cải thiện

7.1. KV

7.2. Chủ để