ចលនាត្រង់

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ចលនាត្រង់ by Mind Map: ចលនាត្រង់

1. ចលនាត្រង់ស្មើ

1.1. ល្បឿនថេរ និង គ្មានសំទុះ

2. ចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើ

3. សមីការល្បឿន

3.1. V=Vo

4. សមីការពេល

4.1. X=Vot+X0

5. សមីការគ្មានពេល

5.1. V^2-V0^2

6. ចលនាស្ទុះស្មើ

6.1. V=ប្រែប្រួល/a=ថេរ(វិជ្ចមាន)

7. ចលនាយឺតស្មើ

7.1. V=ប្រែប្រួល/a=ថេរ(អវិជ្ចមាន)

8. សមីការល្បឿន

8.1. V=at+Vo

9. សមីការពេល

9.1. V=1/2at^2+Vot+Xo

10. សមីការគ្មានពេល

10.1. V^2-Vo^2=2a(X-Xo)

11. សមីការល្បឿន

11.1. V=-at+Vo

12. សមីការពេល

12.1. V=1/2-at^2+Vot+Xo

13. សមីការគ្មានពេល

13.1. V^2-Vo^2=-2a(X-Xo)