Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lottery by Mind Map: Lottery

1. Home

1.1. Viet Nam Loto (ABCD) - Lô Đề

1.1.1. Đề (1 ăn 70)

1.1.1.1. Danh sách 100 số

1.1.1.2. Buy (đặt mua các số đã chọn)

1.1.1.3. Clear (xóa các số đã chọn)

1.1.2. Đề Đầu (1 ăn 7)

1.1.2.1. Danh sách 10 số đầu (0-9)

1.1.2.2. Buy

1.1.2.3. Clear

1.1.3. Đề Đít (1 ăn 7)

1.1.3.1. Danh sách 10 số đít (0-9)

1.1.3.2. Buy

1.1.3.3. Clear

1.1.4. LOTO (1 ăn 3,5)

1.1.4.1. Danh sách 100 số

1.1.4.2. Buy (đặt mua các số đã chọn)

1.1.4.3. Clear (xóa các số đã chọn)

1.1.5. ABCD 2D (Thái Lan)

1.1.5.1. Chọn loại vé (A, B, C, D)

1.1.5.2. Chọn Reverse

1.1.5.3. Chọn Roll

1.1.5.4. Chọn Mix

1.1.5.5. Chọn Times: Số lượng mua mỗi vé

1.1.5.6. Random vé

1.1.5.6.1. 1 Vé

1.1.5.6.2. 5 Vé

1.1.5.6.3. 100 Vé

1.1.5.7. Chọn số thủ công

1.1.5.8. Danh sách các vé đã mua

1.1.5.8.1. Vé

1.1.5.9. Buy (đặt mua các số đã chọn)

1.1.5.10. Clear (xóa tất cả các số đã chọn)

1.1.6. ABCD 3D (Thái Lan)

1.1.6.1. Chọn loại vé (A, B, C, D)

1.1.6.2. Chọn Reverse

1.1.6.3. Chọn Roll

1.1.6.4. Chọn Mix

1.1.6.5. Chọn Times: Số lượng mua mỗi vé

1.1.6.6. Random vé

1.1.6.6.1. 1 vé

1.1.6.6.2. 5 Vé

1.1.6.6.3. 100 Vé

1.1.6.7. Chọn số thủ công

1.1.6.8. Danh sách các vé đã mua

1.1.6.8.1. Vé

1.1.6.9. Buy

1.1.6.10. Clear

1.2. VN Lotery - Vé Sổ Xố

1.2.1. Chọn Đài

1.2.2. Mua 1 vé

1.2.3. Mua 5 vé

1.2.4. Mua 100 vé

1.2.5. Clear (xóa tất cả các vé đã chọn)

1.2.6. Buy (đặt mua các vé đã chọn)

1.2.7. Danh sách vé đang chọn

1.2.7.1. Vé

1.2.7.1.1. Xóa

1.2.7.1.2. Số đã chọn

1.2.7.1.3. Edit vé

1.3. Slot Games

1.3.1. Carousel: Danh sách game slot

1.4. Card Games

1.4.1. Carousel: Danh sách game card

2. Booking

2.1. Upcoming

2.1.1. Danh sách vé theo loại vé

2.1.1.1. Vé

2.1.1.1.1. Loại vé

2.1.1.1.2. Danh sách số đã chọn

2.1.1.1.3. Tên đài

2.1.1.1.4. Thời gian mua vé

2.1.1.1.5. Xem chi tiết thông tin vé

2.1.1.1.6. Hủy đặt vé

2.2. Completed

2.3. Canceled

3. Notification

3.1. Danh sách Notifications

3.1.1. Notification

3.1.1.1. Thời gian

3.1.1.2. Loại vé trúng

3.1.1.3. Số tiền

3.1.1.4. Trạng thái (đã đọc - chưa đọc)

3.1.1.5. Xóa

4. Result

4.1. Chọn Đài

4.2. Thông tin thời gian trả kết quả

4.3. Bảng kết quả (cập nhật live)

4.4. Check your booking

4.4.1. Danh sách các số đã chơi, đánh dấu vào số đã trúng thưởng

4.5. Danh sách 100 người trúng thưởng nổi bật nhất

5. Payment

5.1. Deposit

5.2. Withdraw

6. User Account

6.1. Login

6.1.1. Play Now

6.1.2. Login With Facebook

7. Setting