Thiên nhiên Châu Đại Dương

Thiên nhiên Châu Đại Dương

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thiên nhiên Châu Đại Dương by Mind Map: Thiên nhiên Châu Đại Dương

1. Vị trí,địa lí,địa hình

1.1. Địa lí

1.1.1. Diện tích

1.1.1.1. 8,5 triệu km vuông

1.1.2. Thành phần

1.1.2.1. Lục địa Ô-xtrây-li-a

1.1.2.2. 4 nhóm đảo

1.1.2.2.1. Pô-hi-nê-di

1.1.2.2.2. Niu-Di-Len

1.1.2.2.3. Mê-la-nê-di

1.1.2.2.4. Mê-crô-nê-di

1.2. Vị trí

1.2.1. Trải dài từ 20 độ Bắc -> 50 độ Nam

1.2.2. Kẹp giữa biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

1.3. Địa hình

1.3.1. Các đảo nhỏ

1.3.1.1. Là đảo núi lửa và san hô

1.3.2. Nhiều bậc địa hình phân hóa phức tạp

1.3.2.1. Lục địa Ô- xtrây-li-a

1.3.2.2. Quần đảo Niu-Di-Len

1.3.2.3. Pa-pua Niu Ghi-nê

2. Khí hậu,thực -động vật

2.1. Khí hậu

2.1.1. Phần lớn các đảo

2.1.1.1. Nhiệt đới nóng ẩm,điều hòa

2.1.1.2. Mưa nhiều

2.1.2. Lục địa Ô-xtrây-li-a

2.1.2.1. Khô hạn

2.2. Thực - động vật

2.2.1. Nhận được lượng nhiệt,ẩm lớn

2.2.1.1. Phát triển hệ sinh vật nhiệt đới

2.2.1.1.1. Trên cạn

2.2.1.1.2. Dưới biển

2.2.2. Lục địa Ô-xtrây-li-a

2.2.2.1. Thú có túi

2.2.2.2. Cáo mỏ vịt

2.2.2.3. Các loài bạch đàn