مراتب حق متعال

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
مراتب حق متعال by Mind Map: مراتب حق متعال

1. ذات/احدیت/عماء/کنزمخفی/غیب الغیوب

1.1. خصوصیتات حق متعال در این مرحله

1.1.1. قابل عبادت نیست

1.1.2. تجلی و ظهور ندارد

1.1.3. خلق ندارد

1.1.4. قابل معرفت نیست

1.1.5. اسم و صفت ندارد

1.2. خداوند خلق ندارد

1.3. خداوند قابل معرفت نیست

1.4. خداوند