ระบบสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพ by Mind Map: ระบบสุขภาพ

1. สถานบริการสาธารณสุข

1.1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1.2. คลินิกนวลใย

2. ยา

2.1. ยาแผนปัจจุบัน

2.2. ยาแผนโบราณ

3. อาหาร

3.1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

3.1.1. ปรุงรับประทานเอง

3.1.2. ซื้อจากนอกครัวเรือน

3.2. รสชาติอาหาร

3.2.1. จืด

3.2.2. เค็ม

3.2.3. มัน

3.2.4. เผ็ด

3.2.5. หวาน

4. น้ำอุปโภค บริโภค

4.1. น้ำฝน

4.2. น้ำประปา

4.3. น้ำบาดาล

4.4. น้ำดื่มขวด

5. สถานที่ขายอาหาร

5.1. ร้านอาหาร

5.2. ร้านสะดวกซื้อ

5.3. ตลาด

6. สิทธิการรักษา

6.1. หลักประกันสุขภาพสามสิบบาท

6.2. สิทธิข้าราชาร

6.3. สิทธิประกันสังคม

7. การออกกำลังกาย

7.1. นานๆครั้ง

7.2. เป็นบางครั้ง

7.3. สม่ำเสมอ