ศาสนาพุทธ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสนาพุทธ by Mind Map: ศาสนาพุทธ

1. สัญลักษณ์

1.1. ธรรมจักร

2. ศาสดา

2.1. พระโคตมพุทธเจ้า

3. ศาสนสถาน

3.1. วัด

3.2. วิหาร

3.3. อุโบสถ

3.4. เจดีย์

4. ศาสนพิธี

4.1. พิธีเวียนเทียน

4.2. พิธีการตักบาตร

4.3. พิธีการทำบุญ

4.4. พิธีอุปสมบท

4.5. พิธีถวายสังฆทาน

4.6. พิธีอาราธนา

5. ประโยชน์

5.1. เป็นหลักควบคุมความประพฤติของคนในสังคม

5.2. ช่วยให้สังคมเกิดความสามัคคีมีเอกภาพ

5.3. ศาสนาช่วยให้สังคมดำเนินไปอย่างสันติสุขและราบรื่น

5.4. เป็นการชดเชยความต้องการพื้นฐานของผู้นับถือศาสนา

5.5. ศาสนาเป็นบ่อเกิดของการสรรค์สร้างวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม สถาปัตยกรรม และวรรณคดี

6. คัมภีร์

6.1. พระไตรปิฎก

7. คำสอน

7.1. หลักจริยธรรม

7.1.1. ความกตัญญูกตเวที คือ การรู้จักบุญคุณและตอบแทน อันเป็นหลักธรรมพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์

7.2. หลักศีลธรรม

7.2.1. หลักคำสอนสำคัญของศาสนา ได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ คือ “ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดี การทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์

7.3. หลักปรมัตถธรรม

7.3.1. “อริยสัจ 4” หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ