การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ by Mind Map: การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

1. 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

1.1. 1.1 แนวคิดชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง

1.1.1. 1.1.1 แนวคิดชุมชนท้องถิ่น

1.1.2. 1.1.2 แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง

1.1.3. 1.1.3 แนวคิดการจัดการตนเอง

1.1.4. 1.1.4 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1.5. 1.1.5 แนวคิดโพสต์โมเดิร์น

1.1.6. 1.1.6 แนวคิดสุขภาวะชุมชน

2. 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมสูงอายุ

2.1. 2.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

2.2. 2.2 ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

2.3. 2.3 นโยบายการรองรับสังคมสูงอายุ

2.3.1. 2.3.1 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสูงอายุ

2.3.2. 2.3.2 บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

3. 3. บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.1. 3.1 โครงสร้างประชากรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.2. 3.2 บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

3.3. 3.3 โครงสร้างประชากร ข้อมูลผู้สูงอายุและบริบทพื้นที่ตำบลแว้ง

4. 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1. Future Research

4.2. การรองรับสังคมผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่น