Môi trường marketing của doanh nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Môi trường marketing của doanh nghiệp by Mind Map: Môi trường  marketing của doanh nghiệp

1. Môi trường vi mô

1.1. Đối thủ cạnh tranh

1.1.1. Cạnh tranh nhãn hiệu

1.1.2. Cạnh tranh ngành

1.1.3. Cạnh tranh nhu cầu

1.1.4. Cạnh tranh ngân sách

1.2. Khách hàng

1.2.1. Nhóm đối tượng mà doanh nghiệp hướng đến: Người tiêu dùng, Nhà sản xuất, Trung gian phân phối,...

1.3. Nhà cung ứng

1.3.1. Các tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho việc sản xuất của doanh nghiệp

1.4. Công chúng

1.4.1. Công chúng tài chính, công luận, công chúng chính quyền, giới hoạt động xã hội, công chúng địa phương, công chúng tổng quát, công chúng nội bộ

2. Môi trường vĩ mô

2.1. Nhân khẩu học

2.1.1. Mô tả quy mô, tốc độ tăng dân số, cơ cấu dân số, tốc độ đô thị hóa. Đây là khía cạnh được người làm Marketing quan tâm nhất

2.2. Knh tế

2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng và cách thức tiêu dùng. Gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Lãi suất, tỷ lệ lạm phát, Tỷ giá hối đoái, chính sách thuế,...

2.3. Chính trị- Pháp luật

2.3.1. Các luật và chính sách của chính phủ hiện hành, các nhóm áp lực và các cơ quan khác có ảnh hưởng hoặc hạn chế hoạt động của ngành và doanh nghiệp trong xã hội

2.4. Tự nhiên

2.4.1. Gồm môi trường sinh thái, thời tiết, khí hậu, tài nguyên, năng lượng. Các cơ hội và đe doạ có liên quan đến các xu hướng chính trong sự biến đổi của môi trường tự nhiên: sự khan kiếm các nguồn nguyên liệu, mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng, chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên.

2.5. Khoa học - Công nghệ

2.5.1. Môi trường công nghệ tác động đến quản trị marketing rất đa dạng, tuỳ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp mà các tác động này có thể đem lại các cơ hội hoặc gây ra các đe doạ đối với việc đổi mới, thay thế sản phẩm, chu kỳ sống sản phẩm, chi phí sản xuất… của doanh nghiệp.