Regne des animals (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Regne des animals (1) by Mind Map: Regne des animals (1)

1. Funcions vitals

1.1. Nodreixen

1.1.1. Herbívors

1.1.2. Carnívors

1.1.3. Omnívors

1.2. Relacionen

1.2.1. Mes complexos

1.2.1.1. Sistema nervios

1.2.1.2. Órgans del sentits

1.3. Reprodueixen

1.3.1. Vivípars

1.3.1.1. L'embrió es desemvolupa dins de la mare

1.3.2. Ovípars

1.3.2.1. L'embrió es desemvolupa a l'interior d'un ou

1.3.3. Ovovivípars

1.3.3.1. L'ou es desemvolupa dins del ou fins l'eclosió

2. Clasificacció dels animals

2.1. Vertebrats

2.1.1. Esquelet intern amb columna vertebral

2.1.2. Cos dividit en 3 parts

2.1.2.1. Cap

2.1.2.2. Tronc

2.1.2.3. Extremitats

2.1.2.3.1. Alguns vertebrats com les serps no tenen

2.1.3. Simetría bilateral

2.1.4. Ovípars vivípars ovovivípars

2.1.5. Principals tipus

2.1.5.1. Peixos

2.1.5.2. Amfibis

2.1.5.3. Rèptils

2.1.5.4. Aus

2.1.5.5. Mamífers

2.2. Invertebrats

2.2.1. No tenen esquelet intern amb columna vertebral

2.2.2. Coberta rígida

2.2.2.1. Conquilla

2.2.2.2. Closca

2.2.2.3. Exoesquelet

2.2.3. Ovípars

2.2.3.1. Metamorfosis

2.2.3.1.1. Quan naixen són molts diferents dels adults

2.2.4. Simetría

2.2.4.1. Radial

2.2.4.2. Bilateral

2.2.4.3. No tenen simetría

2.2.5. Destaquen

2.2.5.1. Porífers

2.2.5.2. Cndaris

2.2.5.3. Cucs

2.2.5.4. Mol•luscos

2.2.5.5. Artròpods

2.2.5.6. Equinoderms

3. Característiques generals

3.1. Organismes pluricelulars amb nutrició heteròtrofa

3.2. S'associen en

3.2.1. Teixits

3.2.1.1. Òrgans

3.2.1.1.1. Aparells/sistemes

3.3. Simetría

3.3.1. Radial

3.3.2. Bilateral

3.4. Poden viure

3.4.1. Terrestre

3.4.2. Aquàtic

3.4.3. Alguns viuen con a paràsits

4. Nutrició dels animals és heteròtrofa

4.1. Alimentació

4.1.1. Consisteix a prende els aliments

4.1.1.1. Absorció directa del medi

4.1.1.1.1. Tènia

4.1.1.2. Filtració de l'aliment present en l'aigua

4.1.1.2.1. Esponges

4.1.1.3. Ingestió a través de la boca

4.1.1.3.1. Mamífers rèptils ,etc

4.2. Digestió

4.2.1. Transformació dels aliments en nutrients

4.2.1.1. Aparel digestiu mes o menys complex

4.2.1.1.1. Menys els esponges

5. Animals al aparell digestiu

5.1. Trituració mecánica de l'aliment

5.2. Digestió química

5.3. Absorció dels nutrients

5.4. Expulsió a l'exterior

6. Tipus d'aparells digestius

6.1. Cavitats gastrovasculars

6.1.1. Estructures amb forma de sac amb un sol orifici per on entra l'aliment i ixen els rebutjos

6.1.1.1. Cndaris

6.2. Tubs digestius

6.2.1. Te orifici d'entrada(boca)y de salida (anus)

6.2.1.1. Algunes tenen glàndules digestives y altres no

7. Respiració

7.1. L'intercanvi de gasosno respiració permet l'oxigen necessari per a obtindre energianper mitjà de la respiració cel•lular,i eliminar el diòxid de carboni

7.2. COM RESPIREN ELS ANIMALS?

7.2.1. Tràquees

7.2.1.1. Conductes que comuniquen directament els teixits de l'animal amb el medi extern

7.2.2. Superfície dels cos

7.2.2.1. Respiració pero la pell

7.2.3. Brànquies

7.2.3.1. Circulació de lámines pero les quals circula l'aigua rica en oxigen

7.2.4. Pulmons

7.2.4.1. Órgans formts per una sèrie de cavitats y conductes pels quals circula l'aire

8. LA CIRCULACIÓ

8.1. Oberta

8.1.1. El fluid circulatori ix dels vasos sanguinis i inunda els teixits de l'animal

8.2. Tancada

8.2.1. El fluid circula siempre pero l'interior dels vasos,que es ramifiquen fins a formar capil•lars de parets molts fines a través dels quals es produïx l'intercanvi de substàncies

9. L'excresió dels rebutjos

9.1. Es anomenen productes de rebuig a la quantitat de substàncies que cal eliminar

9.1.1. Òrgans excretors

9.1.1.1. Fluid circulatori que elimina la major part dels rebutjos

9.1.2. Altres Òrgans

9.1.2.1. A més de la funció específica que tenen eliminen,varies substàncies

10. Òrgans sensorials

10.1. Fotorecerptors(ulls)

10.1.1. Hi ha tres tipus:

10.1.1.1. Ulls simples

10.1.1.1.1. Enfoca l'imagen y diferencia els colors

10.1.1.2. Ulls compostos

10.1.1.2.1. Visió mosaic

10.1.1.3. Ulls tipus càmera

10.1.1.3.1. A soles enfoca la llum

10.2. Mecanoreceptors

10.2.1. Receptor del so Receptor del tacte receptor de vibracions o movimient

10.3. Quimioreceptors

10.3.1. Òrgans de l'olfacte Òrgans del gust

10.4. Termoreceptors

10.4.1. Detecten canvis de temperatura

11. Sistema endocrí

11.1. -respostes lentes y -duradores

12. Sistema nerviós

12.1. Rep la senyal,els interpreta i transmet la resposta

12.2. Les cèl•lules que formen el sistema nerviós són les neurones

12.3. Origina respostes - molt ràpides - poc duradores

13. L'aparell locomotor

13.1. En els invertebrats

13.1.1. Exoesquelet: esquelet intern

13.2. En els vertebrats

13.2.1. Els músculs s'uneixen a l'esquelet intern format pero ossos y cartílags. La unió entre els músculs y ossos es realitxa pero mitjà dels tendons

14. Reproducció

14.1. Gemmació:gema =porífers Fragmentació: fragments=estrela de mar