ETIKA KAUNSELING (EK 113)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ETIKA KAUNSELING (EK 113) by Mind Map: ETIKA KAUNSELING   (EK 113)

1. SINOPSIS

1.1. Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang etika kaunseling. Aspek yang difokuskan dalam kursus ini ialah konsep etika kaunseling, keperluan etika kaunseling dan kod etika kaunseling. Di samping itu, peruntukan undang-undang dalam etika kaunseling, etika hubungan dan tanggungjawab kaunselor terhadap klien, etika hubungan dan tanggungjawab kaunselor terhadap rakan profesional, etika hubungan dan tanggungjawab kaunselor terhadap masyarakat, dan etika hubungan dan tanggungjawab kaunselor terhadap organisasi/majikan. Kursus ini juga membimbing pelajar untuk mengenal pasti isu-su etika dalam kaunseling dengan menggunakan kes-kes tertentu.

2. Course Learning Outcome

2.1. Berupaya untuk menerangkan konsep asas tentang etika kaunseling.

2.2. Berupaya untuk memilih keperluan etika kaunseling, kod etika kaunseling, peruntukan undang-undang dalam etika kaunseling.

2.3. Berupaya untuk memilih etika kaunselor bersama klien, rakan, masyarakat, dan organisasinya / majikannya dan juga pelajar didedahkan isu-su etika dalam kaunseling dengan menggunakan kes-kes tertentu.

3. TOPIK PERBINCANGAN

3.1. Etika Kaunseling dari Perspektif Arus Awam dan Islam

3.2. Profesion Kaunseling dan Kesihatan Mental dari Perspektif Arus Awam dan Islam

3.3. Kaunselor Sebagai Individu dan Profesional dari Perspektif Arus Awam dan Islam

3.4. Nilai dan Perhubungan Menolong dari Perspektif Arus Awam dan Islam

3.5. Profesion Kaunseling dan Kesihatan Mental dari Perspektif Arus Awam dan Islam

3.6. Etika dan Isu-isu Berkaitan dengan Undang-undang dari Perspektif Arus Awam dan Islam