Sản phẩm, dịch vụ driVadz

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sản phẩm, dịch vụ driVadz by Mind Map: Sản phẩm, dịch vụ driVadz

1. Agency

1.1. Lợi ích khi Agency hợp tác cùng driVadz

2. Quảng cáo trên xe Ô tô

2.1. Lợi ích của quảng cáo trên xe ô tô đối với chủ xe và đối với tổ chức

3. Quảng cáo trên xe Máy

3.1. Lợi ích của quảng cáo trên xe Máy đối với chủ xe và đối với tổ chức

4. Quảng cáo thương hiệu

4.1. Quyền lợi các doanh nghiệp nhận được khi hợp tác cùng driVadz tổ chức quảng cáo thương hiệu

5. Quảng cáo chia sẻ

5.1. Quyền lợi các doanh nghiệp nhận được khi hợp tác cùng driVadz, tổ chức quảng cáo chia sẻ

6. Quản lý chiến dịch

6.1. Dịch vụ quản lý chiến dịch đối với driVadz và đối với các tổ chức

7. Tổ chức chiến dịch

7.1. Dịch vụ tổ chức chiến dịch đối với tổ chức và driVadz