NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ by Mind Map: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ

1. QUẢN TRỊ

1.1. NHÀ QUẢN TRỊ

1.1.1. ĐIỀU PHỐI

1.1.2. QUAN SÁT

1.1.3. HOÀN THÀNH

1.2. TẦM QUAN TRỌNG

1.2.1. KĨ NĂNG & NĂNG LƯC

1.2.2. NHÂN TỐ QUAN TRONG

1.2.3. ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC HOẶC TIÊU CỰC

1.3. CẤP BẬC

1.3.1. CƠ SỞ

1.3.2. TẦM TRUNG

1.3.3. CAO CẤP

1.4. HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ

1.4.1. HIỆU SUẤT : ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU HAO NGUỒN LỰC NHỎ NHẤT

1.4.2. HIỆU QUẢ : ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU

1.5. CHỨC NĂNG

1.5.1. LẬP KẾ HOẠCH , TỔ CHỨC , LÃNH ĐẠO,KIỂM SOÁT

1.6. KĨ NĂNG QUẢN TRỊ

1.6.1. LÀM VIỆC VỚI CON NGƯỜI

1.6.2. CHUYÊN MÔN

1.6.3. TƯ DUY

2. TỔ CHỨC

2.1. ĐỊNH NGHĨA

2.1.1. Ý thức mạnh mẽ về mục đích

2.1.2. Tập trung vào phát triển cá nhân

2.1.3. Sự tin tưởng và cởi mở

2.1.4. Nhân viên trao quyền

2.1.5. Khoan dung của biểu hiện nhân viên

2.2. ĐẶC TÍNH

3. VĂN HÓA TỔ CHỨC

3.1. ĐỊNH NGHĨA

3.2. BẢY ĐỊNH HƯỚNG

3.2.1. Sự đổi mới và chấp nhận rủi ro

3.2.2. Sự tập trung vào chi tiết

3.2.3. Sự định hướng kết quả

3.2.4. Định hướng con người

3.2.5. Định hướng nhóm

3.2.6. Sự năng nổ

3.2.7. Sự ổn định

3.3. nguồn gốc

3.3.1. TỪ NGƯỜI SÁNG LÂP

3.4. truyền tải

3.4.1. NGÔN NGỮ

3.5. ảnh hưởng

3.5.1. CÁCH THỨC NHÀ QUẢN TRỊ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH