Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÂU NGHI VẤN by Mind Map: CÂU NGHI VẤN

1. Dấu hỏi chấm ở cuối câu

2. Từ để hỏi: ai, gì, nào, đâu,...

3. dùng để mỉa mai

4. Là câu có:

4.1. Từ "hay" (nối các vế có quan hệ lựa chọn)

5. Chức năng

5.1. dùng để hỏi

5.2. dùng để khẳng định, phủ định

5.3. dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc

5.4. dùng để đe dọa, mắng chửi

5.5. dùng để yêu cầu, cầu khiến