Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm (1919-1925)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm (1919-1925) by Mind Map: Hoạt động  của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm  (1919-1925)

1. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)

1.1. Mở các lớp huấn luyện để đào tạo cáng bộ. Các bài giảng in thành sách Đường Cách Mệnh

1.2. Tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc

2. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

2.1. Tháng6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vecxai bản Yêu sách đòi quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết định của dân tộc Việt Nam

2.2. Tháng7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lenin và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

2.3. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tán thành chủ trương thành lập Đảng Cộng sản Pháp

2.4. Tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội lien hiệp các dân tộc thuộc địa, ra báo " Người cùng khổ", viết " Bản án chế độ thục dân Pháp"....

3. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

3.1. Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sáng Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân

3.2. Trong thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc làm việc, nghiên cứu, học tập và viết báo

3.3. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản