Meeting

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Meeting by Mind Map: Meeting

1. Tham dự

1.1. Ngoan

1.2. Hết

1.3. Đào

1.4. Tuấn

2. Mục tiêu

2.1. Tổng kết 2014

2.1.1. QL Hộp đen

2.1.1.1. BA

2.1.1.1.1. 318

2.1.1.2. KH

2.1.1.2.1. 71

2.1.1.3. Vcomsat

2.1.1.3.1. 18

2.1.1.4. Vietglobal

2.1.1.4.1. 30

2.1.1.5. X6

2.1.1.5.1. 16

2.1.2. QL Thu chi

2.1.2.1. Chưa minh bạch

2.1.2.2. Chưa chặt chẽ

2.1.3. Vấn đề

2.1.3.1. Mục tiêu

2.1.3.1.1. Chưa rõ ràng

2.1.3.1.2. Chưa cam kết

2.1.3.2. CSKH

2.1.3.3. Kỹ thuật

2.1.3.4. Trách nhiệm

2.1.3.4.1. Chưa cao

2.2. Phương hướng 2015

2.2.1. Mục tiêu

2.2.1.1. Rõ ràng

2.2.1.2. Cụ thể

2.2.2. Kế hoạch

2.2.2.1. Thực hiện

2.2.2.2. Kiểm soát

2.2.3. Phân công

2.2.3.1. Cụ thể

2.2.4. Báo cáo

2.2.4.1. Rõ ràng

2.2.5. Chuyển đổi

2.2.5.1. Thuê bao

2.2.5.1.1. 800k

2.2.5.2. Phí bh

2.2.5.2.1. 500k

2.2.6. Lắp mới

2.2.6.1. 2900k

3. Ý kiến

3.1. Ngoan

3.2. Đào

3.3. Hết

4. Action Items

5. Notes