ปฎิบัติการที่ 3 : สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่ 3 : สมดุลเคมี by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 3  : สมดุลเคมี

1. 2. นำสารละลายจากข้อ1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 cm3 บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้งลงในตารางบันทึกผล และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

2. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ใน EtOH 2.5 cm3

2.1. HCl 0 CM3 สีชมพูอ่อน

2.2. HCl 1 CM3 สีม่วงอ่อน

2.3. HCl 2 CM3 สีม่วงแกมน้ำเงิน

2.4. HCl 3 CM3 สีน้ำเงิน

3. ตอนที่2 : ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

3.1. ตอนก. ผลของการเติม HCl

3.2. ตอนข. ผลของการเติม H2O

3.2.1. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำ 2.5 cm3

3.2.1.1. H2O 0 CM3 สีม่วงอ่อน

3.2.1.2. H2O 2 CM3 สีชมพูแกมม่วง

3.2.1.3. H2O 4 CM3 สีชมพู

3.2.1.4. H2O 6 CM3 สีชมพูอ่อน

3.2.2. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ใน EtOH 2.5 cm3

3.2.2.1. H2O 0 CM3 สีน้ำเงิน

3.2.2.2. H2O 1 CM3 สีน้ำเงินแกมม่วง

3.2.2.3. H2O 2 CM3 สีม่วง

3.2.2.4. H2O 3 CM3 สีม่วงอ่อน

4. สารละลาบ 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

5. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ1 และข้อ2 โดยใช้ 0.4M Co(NO3)2ในเอธานอล 2.5 cm3 แทนแต่เติมกรดไฮโดรคลอริก เข้มข้นลงไปครั้งละ 0.1 cm3 หรือ 2 หยด บันทึกผลในช่องบันทึกผล และ นำมาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 0.1 cm3 หรือ 2 หยด บันทีกผลลงในแบบบันทึกการทดลอง

6. CoCl2 . 6H2O

6.1. วัตถุประสงค์

6.1.1. 2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

7. ตอนที่3 : ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

7.1. สารละลาย CoCl2 + HCl เข้มข้น

7.1.1. หลอดที่1 : 0 องศาเซลเซียส ได้สีชมพูเข้ม

7.1.2. หลอดที่2 : 25 องศาเซลเซียส ได้สีชมพูแกมม่วง

7.1.3. หลอดที่3 : 80 - 90 องศาเซลเซียส ได้สีน้ำเงิน

8. 4. เปรียบเทียบปริมาณของคลอไรด์ที่ต้องการใช้ ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย กับสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

9. สาร CoCl2 . 6H2O สีของผลึกชมพูแกมม่วง สีของสารละลายในตัวทำละลายน้ำกลั่นชมพูอ่อน สีของสารละลายในตัวทำละลายแอลกอฮอล์ ม่วง สีของสารละลายในตัวทำละลายอะซิโทนน้ำเงิน

10. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ2 แต่ใช้เอธานอลและอะซิโทนเป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย อธิบายผลการทดลองโดยใช้หลักของสมดุลเคมี

11. อุปกรณ์และสารเคมี

11.1. หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 cm3

11.2. ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm3

11.3. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3

11.4. กระบอกตวงขนาด 10 cm3

11.5. เทอร์โมมิเตอร์

11.5.1. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบเปลี่ยนความเข้มข้น , ความดัน หรือ อุณหภูมิ ระบบจะเสียสมดุลไปแล้วระบบจะปรับตัว ให้เข้าสู่สถานะสมดุลใหม่อีกครั้ง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

11.6. กระดาษกรอง

11.7. Co(NO3)2 . 6H2O

11.8. สารละลาย 0.4 M CoCl2

11.8.1. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

11.9. เอธานอล

11.10. อะซิโทน

11.11. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ( conc HCL )

12. วิธีทดลอง

12.1. ตอนที่1 : สถานะสมดุล

12.1.1. 1. บันทึกสีของ CoCl2 . 6H2O และ Co(NO3)2 . 6H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

12.1.2. 2. นำหลอดทดลองมา 2 หลอด หลอดหนึ่งใส่ CoCl2 . 6H2O 2-3 ผลึก อีกหลอดหนึ่งใส่ Co(NO3)2 . 6H2O 2-3 ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 cm3 เขย่าให้ละลายบันทึกสีของสารละลาย ( พยายามให้ผลึกทั้ง 2 หลอดมีปริมาณใกล้เคียงกัน )

12.2. ตอนที่2 : ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

12.2.1. 1. นำสารละลาย0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 cm3 ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm3 เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ( ทำในตู้ดูดควัน ) ลงไปครั้งละ 20 หยด ( 1 cm3) ( ระวังอย่าให้กรดสัมผัสผิวหนัง) เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมกรดแต่ละครั้งลงในแบบบันทึก และ อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น เก็บสารละลายที่ได้ เพื่อนำไปใช้ทดลองต่อในข้อ2

12.3. ตอนที่3 : ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

12.3.1. 1.นำสารละลาย 0.4 M CoCl2 มา 2.5 cm3 ใส่ในขวดรูปชมพ่ขนาด 150 cm3 เติมกรด HCl เข้มข้นลงไป 30 หยด ( 1.5 cm3) เขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะมีสีม่วง ถ้าสารละลายไม่เป็นสีม่วงให้ปรับสีของสารละลาย โดยการเติมน้ำกลั่นหรือกรด HCl เข้มข้นลงไปทีละหยด

12.3.2. 2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน และบันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง อธิบายผลการทดลอง

12.3.2.1. หลอดที่1 นำไปแช่ในน้ำแข็ง

12.3.2.2. หลอดที่2 นำไปแช่ในน้ำร้อน อุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส

12.3.2.3. หลอดที่3 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

13. หลักของเลอชาเตลิเยร์

14. ผลการทดลอง

14.1. ตอนที่1 : สถานะสมดุล

14.1.1. สารCo(NO3)2 . 6H2O สีของผลึกส้มอ่อน สีของสารละลายในตัวทำละลายน้ำกลั่นชมพูอ่อน สีของสารละลายในตัวทำละลายแอลกอฮอล์ ชมพูอ่อน สีของสารละลายในตัวทำละลายอะซิโทนม่วง

14.1.2. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำ 2.5 cm3

14.1.2.1. HCl 0 CM3 สีชมพูอ่อน

14.1.2.2. HCl 1 CM3 สีชมพูเข้ม

14.1.2.3. HCl 2 CM3 สีชมพูเกือบม่วง

14.1.2.4. HCl 3 CM3 สีม่วง