Hoàn thiện việc thực hiện IPO của các CTCP tại VN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoàn thiện việc thực hiện IPO của các CTCP tại VN by Mind Map: Hoàn thiện việc thực hiện IPO của các CTCP tại VN

1. Thực trạng IPO của các CTCP tại VN

1.1. Tình hình các CTCP tại VN

1.1.1. CTCP vốn nhà nước

1.1.2. CTCP vốn tư nhân

1.2. Thực trạng thực hiện IPO tại VN

1.2.1. CTCP vốn nhà nước

1.2.1.1. Vấn đề quản trị

1.2.1.2. Vấn đề tài chính

1.2.1.3. Quá trình chuẩn bị

1.2.2. CTCP vốn tư nhân

1.2.2.1. Vấn đề quản trị

1.2.2.2. Vấn đề tài chính

1.2.2.3. Quá trình chuẩn bị

1.3. Ví dụ điển hình

1.3.1. IPO của ngân hàng BIDV (nhà nước)

1.3.2. IPO của ngân hàng Sacombank (tư nhân)

1.4. Đánh giá thực trạng IPO ở VN

1.4.1. So sánh IPO của CTCP vốn nhà nước và tư nhân

1.4.2. Thành quả đạt được

1.4.3. những thiếu sót

2. Giải pháp hoàn thiện

2.1. Phương hướng IPO trong thời gian tới tịa VN

2.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp

2.2.1. cơ hội

2.2.2. thách thức

2.3. Các giải pháp đề xuất

2.3.1. đối với CTCP vốn nhà nước

2.3.2. đối với CTCP vốn tư nhân

3. Tổng quan về CTCP và IPO

3.1. Khái quát chung về CTCP

3.1.1. Trên TG

3.1.1.1. Khái niệm

3.1.1.2. Lịch sử ht&pt

3.1.2. Tại VN

3.1.2.1. Theo Luật

3.1.2.2. Phân loại

3.2. Lí luận chung về IPO

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Đặc điểm

3.2.2.1. ưu điểm

3.2.2.2. nhược điểm

3.2.3. Thành phần cấu tạo

3.2.3.1. đấu giá

3.2.3.2. định giá

3.2.3.3. niêm yết giá

3.2.3.4. giai đoạn im lặng

3.2.3.5. lợi nhuận chenh

3.2.3.6. giá trị của các đợt IPO

3.3. Trình tự thực hiện IPO theo quy định pháp luật VN

3.3.1. đăng kí

3.3.2. công bố thông tin

3.3.3. phân phối chứng khoán

3.4. Các nhân tố ảnh hướng đến việc thực hiện IPO thành công

3.4.1. yếu tố quản trị

3.4.2. yếu tố tài chính

3.4.3. quá trình chuẩn bị