ĐẠI ĐOÀN KẾT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẠI ĐOÀN KẾT by Mind Map: ĐẠI ĐOÀN KẾT

1. ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC THEO TT HCM

1.1. Đối tượng thực hiện

1.1.1. Mọi con dân nước Việt

1.1.2. Mỗi một người con Rồng cháu Tiên

1.1.3. Không phân biệt dân tộc thiểu số hay đa số

1.1.4. Không phân biệt có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng

1.1.5. Không phân biệt "già, trẻ, gái, trai, già, nghèo, quý tiện"

2. VAI TRÒ CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

2.1. Là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng

2.2. Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc

3. ĐẠI ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ THEO TT HCM

3.1. Vai trò

3.1.1. Nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam

3.1.2. Nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại

3.2. Các hình thức tổ chức

3.2.1. Mặt trận đoàn kết Việt - Miên - Lào, Mặt trận nhân dân Á - Phi đoàn kết với Việt Nam, Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược

3.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

3.3.1. Dựa trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình

3.3.2. Dựa trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực tự cường

4. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC MẶT TRẬN

4.1. Tên các tổ chức

4.1.1. Hội phản đế đồng minh (1930), Mặt trận Dân chủ (1936), Mặt trận nhân dân phản đế (1939), Mặt trận Việt Minh (1941), Mặt trận Liên Việt (1946), Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1976)

4.2. Nguyên tắc tổ chức mặt trận

4.2.1. Phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông - tri thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

4.2.2. Phải hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân

4.2.3. Phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững

4.2.4. Là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ