CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH by Mind Map: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH

1.1. LỊCH SỬ HÌNHH THÀNH

1.2. TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN

2. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH

2.1. KHÁI NIỆM

2.2. BẢN CHẤT

3. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH

3.1. CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI

3.1.1. KHÁI NIỆM

3.1.2. ĐỐI TƯỢNG

3.1.3. CHỦ THỂ

3.1.4. HAI GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI TÀI CHÍNH

3.1.5. ĐẶC ĐIỂM

3.2. CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC

3.2.1. NỘI DUNG

3.2.2. ĐỐI TƯỢNG

3.2.3. ĐẶC ĐIỂM

3.2.4. MỤC ĐÍCH

3.2.5. PHẠM VI CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

4. 1.4 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

4.1. KHÁI NIỆM

4.2. CÁC KHÂU CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

4.2.1. TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

4.2.1.1. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

4.2.1.2. CÁC QUỸ DỰ TRỮ KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

4.2.2. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

4.2.2.1. DOANH NGHIỆP

4.2.2.2. NGÂN HÀNG

4.2.3. TÀI CHÍNH CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

4.2.3.1. TÀI CHÍNH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH

4.2.3.2. TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

4.3. VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH

4.3.1. TÀI CHÍNH LÀ CÔNG CỤ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM QUỐC DÂN

4.3.1.1. ĐỐI VỚI TÀI CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

4.3.1.2. ĐỐI VỚI TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

4.3.1.3. ĐỐI VỚI TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘ GĐ

4.3.2. TC LÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ ĐIỂU TIẾT VĨ MÔ NỀN KINH TẾ

5. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA

5.1. MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

5.2. NỘI DUNG