PETŐFI SÁNDOR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PETŐFI SÁNDOR by Mind Map: PETŐFI SÁNDOR

1. Helye a kánonban

1.1. magyar romantika egyik legjelentősebb életművét hozta létre

1.2. A költő és A forradalmár

1.3. költészetére reflektált minden jelentős magyar alkotó

2. Az első pályaszakasz

2.1. Petrovics Sándor / Pönögei Kis Pál

2.1.1. A népiesség jegyében: 1842-1844

2.2. Vahot Imre + Pesti Divatlap =segédszerkesztő

2.3. egyszerű és természetes versbeszéd

2.4. a népdal természetes kifejezésmódjával szólal meg

2.5. népies epikájának csúcsteljesítményei: A helység kalapácsa + János viztéz

3. A második pályaszakasz

3.1. Romantikus individualizmus: 1845-1846

3.2. a költő saját lelki mélységei felé fordul

3.3. hangsúlyos a művészi kísérletezés

3.4. magyaros helyett időmértékes verselés

3.5. látomásosság irányába elmozduló képalkotás

3.6. "válságkorszak"?

3.7. a romantikus személyesség elmélyülését három versciklus mutatja

3.7.1. Cipruslombok Etelka sírjáról

3.7.2. Szerelem gyöngyei

3.7.3. Felhők

4. A harmadik pályaszakasz

4.1. Romantikus szabadságeszmény: 1847-1849

4.2. középpontban a romantikus szabadságfogalom

4.3. romantikus személyiséget és erkölcsöt átható vezérelv

4.4. célja az emberi létezés eszményi szintjének megvalósítása

5. Forradalmi látomásköltészet

5.1. egyéni szabadság = világméretű szabadság

5.2. világszabadságot a jövőbe helyezi

5.3. látomásos képalkotás

5.4. bibliai próféciák hangjához hasonló hang

5.5. látnok/ vezető = küldetést teljesít

5.6. a látomásos képekben gyakran jelennek meg bibliai motívumok

5.7. a látomásos jövőkép a földi létre irányul

6. Szerelmi líra

6.1. szabadságeszmény jegyében szólaltatja meg a romantikus személyiség legbensőbb tartalmait

6.2. életrajzi ihletésű élmények alapján

6.3. a szerelmet is magasabb rendű létformaként jeleníti meg (szabadság)

6.4. Szendrey Júlia

7. Tájköltészet

7.1. természet és szabadság egymásban megtapasztalható élménye

7.2. szabadság természetben megélhető vonatkozásai

7.3. alföldi táj = végtelenség, tágasság

8. A forradalom és szabadságharc politikai költészete, szerepválság

8.1. 48-49 módosította költészetének témáit

8.2. közvetlenebb kapcsolat konkrét társadalompolitikai majd katonai eseményekhez

8.3. szabadságfogalma a nemzeti függetlenség jelentéskörére koncentrálódik

8.4. nyelvhasználata az első pályaszakasz népies hagyományait folytatja

8.5. radikalizmus/ elszigetelődés költői szerepfelfogásának és önértelmezésének válságához vezet

8.5.1. Az apostol

9. Költői szerepváltozatok

9.1. három romantikus költőszerep

9.1.1. szélsőségesen egyéniségközpontú, vallomásos költő

9.1.2. a természetbe és a népbe beleolvadó költő

9.1.3. próféta/apostol szerepben megjelenő költő

9.2. szerepdilemmák, szerepváltások tagolják és szaggatottá teszik az életművet

9.3. lírai beszéd mindhárom szerepben megmarad

10. A modern polgári költő

10.1. kizárólag írásai jövedelméből élt

10.2. tudatosan tervezte és szervezte jelenlétét az irodalmi életben

10.3. folyóiratokba rendszeresen publikált

10.4. évente több kötettel jelent meg a könyvpiacon

10.5. Tízek Társasága (későbbi márciusi ifjak)

10.6. Életképek

11. Petőfi-kultusz

11.1. költészetéhez, személyéhez és politikai szerepéhez kultikus jellegű mozzanatok tapadnak

11.2. nemzeti szimbólummá válását életrajzi adatainak bizonytalansága is elősegítette

11.3. nemzeti büszkeségünk