រុក្ខជាតិ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
រុក្ខជាតិ by Mind Map: រុក្ខជាតិ

1. រុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ

1.1. និយមន័យ ជារុក្ខជាតិគ្មានជាលិកាជាលិកានាំភាគច្រើនរស់នៅតំបន់សើមស្រូបយកទឹកនិងសារធាតុខនិជដោយផ្ទាល់ពីបរិស្ថានហើយបន្តពូជតាមរយៈស្ប៉។

1.2. ស្លែ _បន្តពូជតាមរយៈស្ប៉ _ដុសតាមផ្លូវដើរលើដីសើមនៅក្នុងកន្លែងដីសើមមានម្លប់ _ស្រូបទឹកនិងសាធាតុចិញ្ចឹមតាមរយៈរីសូអ៊ីត _មានទម្រង់ជាដើមស្លឹកនិងរីសូអុីត

1.3. អេប៉ាទិច _គ្មានសរសៃនាំបន្តពូជតាមរយៈស្ប៉ _ដុះនៅលើស្រទាប់ថ្មសើមឬដីសើមតាមដងអូរឬជ្រោះ _មានរូបរាងដូចស្លឹករុក្ខជាតិឬស្រដៀងនឹងថ្លើមមនុស្ស

2. រុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ

2.1. និយមន័យ ជារុក្ខជាតិមានជាលិកានាំដែលក្នុងជាលិកានាំនោះមានសុីឡែមនិងផ្លូអែមបន្តពូជដោយគ្រាប់និងស្ប៉មានដើមឬសពិតស្លឹក ប្រាកដ។

2.2. បំណង្គជាតិ _មានសរសៃនាំគ្មានគល់ _បន្តពូជតាមរយៈស្ព័រ _មានដើមឫសស្លឹកពិតប្រាកដ _ស្លឹកដុះចេញទៅលើដោយចេញពីផ្នែកខាងលើនៃដើមឬដុះចុះទៅក្រោមដោយចេញពីភ្នែកក្រោមនេះតាមសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងដីដើម្បីស្រូបទឹកនិងសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដី

2.3. រុក្ខជាតិមានគ្រាប់ _ មានសរសៃនាំ _ បន្តពូដែលប្រើប្រាស់លំអងនិងគ្រាប់ _ មិនត្រូវការទឹកដីដើម្បីបង្កកំណើតឡើយ _សរីរាង្គលូតលាស់ជាឬសដើមនិងស្លឹក។

3. លក្ខណៈសម្គាល់រជ្ជរុក្ខជាតិ _ជាសារពាង្គកាយពហុកោសិកាអឺការីយ៉ូ ត _មានក្លរ៉ូប្លាស់ជាភាវៈរស់ស្វ័យជីព _មានភ្នាសសែលុយឡូស _មិនអាចផ្លាស់ទីបាន _វដ្តជីវិតឆ្លងកាត់វគ្គកាម៉ែតូភីតនិងស្ប៉រ៉ូភីត _បន្តពូជដោយភេទនិងឥតភេទ

4. គ្រាប់រុក្ខជាតិ មានបីភ្នែក _ សំបកគ្រាប់ មាននាទីការពារគ្រាប់ _ អំប្រ៊ីយ៉ុង មាននាទីលូតលាស់ចេញពីស៊ីកូតហើយមានជាស្រ័យនៅឬសដើមនិងស្លឹក _ កូទីលេដុង មាននាទីផ្ទុកអាហារសម្រាប់ការលូតលាស់របស់អំប្រ៊ីយ៉ុង

5. ដើមរុក្ខជាតិ + នាទី _ដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមរវាងឬសនិងស្លឹក _ជាទម្រសម្រាប់ទ្រស្លឹកឡើងឲ្យបែរទៅថ្ងៃ +ចែកជាពីរ _រុក្ខជាតិស្មៅ ដើមទុនពណ៌បៃតង _រុក្ខជាតិឈើ ដើមរឹងពណ៌ត្នោត រុក្ខជាតិទាំងពីរសុទ្ធតែមានសុីឡែមនិងផ្លូអែម

6. ឫសរុក្ខជាតិ _ភ្ជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងដី _ស្រូបទឹកនិងសារធាតុខនិជពីក្នុងដី _ដឹកនាំទឹកនិងសារធាតុខនិជពីឫសទៅស្លឹក _ស្តុកទុកអាហារ បម្រុង រូបផ្គុំនៃឬសរុក្ខជាតិ _មួក ការពារឫស _តំបន់ចំណែកកោសិកា បង្កើតកោសិកាឬថ្មីៗ _ជាលិកាសរសៃនាំ _រោមជញ្ជក់ លូតលាស់ចេញពីផ្ទៃ ឫសជ្រៀកកចូលក្នុងដីដើម្បីស្រូបទឹក និងសារធាតុខនិជ

7. ស្លឹករុក្ខជាតិ + រូបផ្គុំ _អេពីឌែមលើនិងក្រោម: គ្របដណ្ដប់និងការពារជាលិកាក្នុងស្លឹក _ស្តូម៉ាត :ជារន្ធតូចតូចមានក្នុងផ្ទៃអេពីឌែមជាកន្លែងធ្វើបណ្ដូរឧស្ម័ននិងរំភាយចំហាយទឹកចេញពីស្លឹក _ស្រទាប់គុយទីគុល: នៅផ្នែកខាងលើនៃអេពីឌែមជួយការពារការបាត់បង់ទឹកចេញពីស្លឹកនិងការពារកោសិកាក្នុងស្លឹក +ស្រទាប់មេសូភីល _មេសូភីលប៉ាលីសាត :ផ្ទុកក្លរ៉ូភីល _មេសូភីលស្ពោត: ផ្ទុកសុីឡែមនិងផ្លូអែម

8. ជាលិកានាំ _សុីឡែម: ដឹកនាំទឹកនិងសារធាតុខនិជពីរើសទៅដើមនិងស្លឹក _ផ្លូអែម :ដឹកនាំអាហារដែលផលិតបាននៅក្នុងស្លឹកទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរុក្ខជាតិនិងទៅកាន់ស្លឹកដើម្បីស្តុកទុកជាអាហារបំរុង