ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

1. สถานะสมดุล

1.1. บันทึกสีของ CoCl2.6H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

1.1.1. ละลายในน้ำกลั่น และบันทึกสี

1.1.2. ละลายใน เอธานอล และบันทึกสี

1.1.3. ละลายในอซิโทนแทน และบันทึกสี

1.2. บันทึกสีของ Co(NO3)2.6H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

1.2.1. ละลายในน้ำกลั่น และบันทึกสี

1.2.2. ละลายในอซิโทนแทน และบันทึกสี

1.2.3. ละลายใน เอธานอล และบันทึกสี

2. ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

2.1. นำสารละลาย 2.5 ml 0.4 M CoCl2 ใส่ในขวดรูปชมพู่ เติม conc. HCl ลงไป 30 หยด เขย่าให้สารละลายเปลี่ยนเป็นสีม่วง

2.1.1. แบ่งสารละลายที่ได้จากข้อ 1 ลงในหลอดทดลอง 3 หลอดเท่าๆ กัน

2.1.1.1. แช่ในน้ำแข็ง บันทึกสีของสารละลายที่สังเกตุเห็น

2.1.1.2. นำไปแช่ในน้ำร้อนอุหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส บันทึกสีของสารละลายที่สังเกตุเห็น

2.1.1.3. วางที่อุณหภูมิห้อง บันทึกสีของสารละลายที่สังเกตุเห็น

3. ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

3.1. นำสารละลาย 2.5 ml ของ 0.4M Co(NO3)2 ในน้ำใส่ในขวดรูปชมพู่ เติม conc. HCl ครั้งละ 20 หยด บันทึกสีที่สังเกตุได้ ทำ 3 ครั้ง

3.1.1. นำสารละลายที่เหลือ มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 ml ทำ 3 ครั้ง บันทึกสีที่สังเกตุได้ในแต่ละครั้งที่เติมด้วย

3.2. นำสารละลาย 2.5 ml ของ 0.4M Co(NO3)2 ในเอธานอลใส่ในขวดูปชมพู่ เติม conc. HCl ครั้งละ 2 หยด ทำ 3 ครั้ง บันทึกสีที่สังเกตุได้ทุกครั้ง

3.2.1. นำสารละลายที่เหลือ มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 หยด ทำ 3 ครั้ง บันทึกสีที่สังเกตุได้ในแต่ละครั้งที่เติมด้วย