Hệ Thống tài chính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ Thống tài chính by Mind Map: Hệ Thống tài chính

1. Các cơ sở hạ tầng pháp lí kĩ thuật

1.1. là khuôn khổ các luật lệ và hệ thống làm nền tảng để các bên đi vay, cho vay lập kế hoạch đàm phán và thực hiện giao dịch tài chính

1.2. Hệ thống pháp luật về tài chính

1.2.1. Luật ngân sách nhà nước

1.2.2. Luật tổ chức tín dụng

1.2.3. Luật kinh doanh bảo hiểm

1.2.4. Luật bảo hiểm xã hội

1.2.5. Luật chứng khoán

1.3. Các nguồn lực và cơ chế giám sát thực thi

1.4. Hệ thống chứng khoán hổ trợ giao dịch chứng khoán

1.5. Hệ thống cung cấp thông tin

1.5.1. Công ty xếp hạng tín nhiệm

1.5.2. hệ thống kế toán kiểm toán

1.5.3. các quy định

1.5.4. Các thông tín dụng

1.5.5. Thông tin báo chí

2. Các trung gian tài chính

2.1. Các ngân hàng thương mại

2.2. Các tổ chức tín dụng

2.3. Các công ty tài chính

2.4. các công ty bảo hiểm

2.5. Các quỹ hưu trí

2.6. các tổ chức đàu tư

3. Các tổ chức giám sát điều hành HTTC

3.1. Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia

3.2. Ngân hàng trung ương

3.3. Bộ tài chính

3.4. Uỷ ban chứng khoán nhà nươc

3.5. Các tổ chức tài chính quốc tế

4. Thị trường tài chính

4.1. Căn cứ vào thơi hạn luân chuyển

4.1.1. Thị trương tiền tệ

4.1.1.1. Thị trường liên ngân hàng

4.1.1.2. Thị trường hối đoái

4.1.1.3. Thị trường vay nợ

4.1.2. Thị trường vốn

4.1.2.1. Thị trương chứng khoán

4.1.2.2. Thị trương vay hạn

4.2. Can cứ vào mục đích hoạt động

4.2.1. Thị trường sơ cấp

4.2.2. Thị trương thứ cấp

4.3. Căn cứ vào phường thức tổ chức giao dịch

4.3.1. Thị trương phi tập trung

4.3.2. Thị truơng tập trung

4.4. Căng cứ vào phương thức huy động vốn

4.4.1. Thị trương nợ

4.4.2. Thị trương cổ phần