ทฤษฏีบทฟิทาโกรัส

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทฤษฏีบทฟิทาโกรัส by Mind Map: ทฤษฏีบทฟิทาโกรัส

1. เกิด

1.1. 582 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส (Samos) ประเทศกรีซ (Greece)

2. เสียชีวิต

2.1. 507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม (Metapontum)

3. บทเรียนพิทาโกรัส

4. vedio การสอนพิทาโกรัส

5. ผลงานพิทาโกรัส

5.1. สร้างสูตรคูณหรือตารางปีทาโกเรียน (Pythagorean Table)

5.2. ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่ว่า "ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก"

5.3. สมบัติของแสง และการมองวัตถุ

5.4. สมบัติของเสียง

6. ประวัติ

7. ทฤษฏีพิทาโกรัส

7.1. ตัวอย่าง

7.2. ตัวอย่างแบบฝึดหัด