Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ทฤษฏีบทฟิทาโกรัส by Mind Map: ทฤษฏีบทฟิทาโกรัส
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ทฤษฏีบทฟิทาโกรัส

ผลงานพิทาโกรัส

สร้างสูตรคูณหรือตารางปีทาโกเรียน (Pythagorean Table)

ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่ว่า "ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก"

สมบัติของแสง และการมองวัตถุ

สมบัติของเสียง

เกิด

582 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส (Samos) ประเทศกรีซ (Greece)

ประวัติ

ปีทาโกรัส เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของนักคณิตศาสตร์ผู้คิดค้นสูตรคูณ หรือตารางปีทาโกเรียน (Pythagorean Table)และทฤษฎีบทในเรขาคณิตที่ว่า "ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก"

ทฤษฏีพิทาโกรัส

ทฤษฎีบท ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กล่าวไว้ว่า"ผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประชิดมุมฉากทั้งสอง จะเท่ากับ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก" จากรูป จะสังเกตว่า ผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินและสีแดง จะเท่ากับ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีม่วง เราสามารถเขียนทฤษฎีบทนี้ให้อยู่ในรูป สมการ c2 = a2 + b2 โดยที่ a และ b เป็นความยาวด้านประชิดมุมฉากทั้งสองของสามเหลี่ยมมุมฉาก และ c เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบฝึดหัด

เสียชีวิต

507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม (Metapontum)

บทเรียนพิทาโกรัส

สาระสำคัญ ทฤษฎีพีทาโกรัสกล่าวว่า รูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนด้านตรงข้ามของมุมฉากเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก

vedio การสอนพิทาโกรัส

vedio การสอนทฤษฏีบทพิทาโกรัสในเรื่องต่างๆ