การพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจ สปป.ลาว

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจ สปป.ลาว by Mind Map: การพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจ สปป.ลาว

1. งบประมาณ

1.1. Priority

1.2. ผู้ให้บริการข้อมูล

1.2.1. เดินทางประชุม 1 ครั้ง

1.2.2. ค่าใช้จ่ายการสอนทางไกล

1.3. ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ

1.3.1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1.3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

1.4. ทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ

1.4.1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1.4.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.1. Priority

2.2. สปป,ลาว

2.2.1. มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการธุรกิจได้

2.2.2. มีฐานข้อมูลธุรกิจในพื้นที่

2.3. ประเทศไทย

2.3.1. ได้ข้อมูลด้านการประกอบการธุรกิจของ สปป.ลาว

2.3.2. สามารถสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาร่วมกับ สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับสมาชิกอื่นใน AEC

2.3.3. ความเข้าใจในโครงสร้างและบริบทของผู้ประกอบการ จะช่วยให้การขยายบริการผู้ให้บริการธุรกิจของไทยจะมีศักยภาพมากขึ้น

3. ประชุมร่วมเพื่อกำหนดหลักสูตร

3.1. Priority

3.2. โครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่

3.2.1. กลุ่ม/สาขาที่สำคัญ

3.2.2. ขนาดการลงทุน

3.3. ปัญหาที่สำคัญ

3.3.1. การผลิต/บริการ

3.3.2. การบริหารจัดการด้านต่างๆ

3.4. สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ

4. หลักสูตรการอบรม

4.1. Priority

4.2. ผู้ให้บริการข้อมูล

4.2.1. การใช้ระบบการเสอนทางไกล

4.2.2. การฝึกปฏิบัติและรายงาน

4.2.3. เป้าหมาย 20 ราย

4.3. ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ

4.3.1. เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ

4.3.2. เทคนิคการสอนงาน

4.3.3. การฝึกปฏิบัติและรายงาน

4.3.4. เป้าหมาย 10 ราย

4.4. ทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ

4.4.1. เทคนิคการวินิจฉัยสถานประกอบการ

4.4.2. การฝึกปฏิบัติและรายงาน

4.4.3. เป้าหมาย 10 ราย