Mục tiêu & kế hoạch hành động trong Crypto Market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mục tiêu & kế hoạch hành động trong Crypto Market by Mind Map: Mục tiêu & kế hoạch hành động trong Crypto Market

1. Mục tiêu ngắn hạn

1.1. Uptrend

1.1.1. Spot

1.1.2. Ardrop/Bounty

1.1.3. Public sale

1.1.4. Services

1.2. Downtrend

1.2.1. Futures/margin

1.2.2. Airdrop/bounty

1.2.3. Pool/private

1.2.4. Staking/farming

1.2.5. Services

2. Mục tiêu dài hạn

2.1. Crypto chơi theo mùa

2.1.1. Uptrend

2.1.2. Downtrend

2.2. Crypto chơi theo trend

2.2.1. ICO/ IDO/IFO..

2.2.2. Defi/ NFT...

2.2.3. Hệ meme...

2.3. Crypto chơi theo dòng tiền

2.3.1. Lowcap

2.3.2. Mindcap

2.3.3. Highcap

2.4. Có tài sản cryto

2.4.1. Coin top: BTC, ETH, USDT...

2.4.2. Coin nền tảng: Near, Dot, EOS...

2.4.3. Coin sàn lớn: BNB, HT, BIX

2.5. Có kiến thức và kinh nghiệm Crypto

2.6. Tài chính tự do

3. Quản trị tài chính

3.1. 40% Đầu tư

3.2. 40% Đầu cơ

3.3. 20% Mạo hiểm

4. Quản trị rủi ro

4.1. Sử dụng tiền tự thân (nhàn rỗi)

4.2. Phân bổ cho từng hạng mục và từng thời điểm up/downtrend

4.3. Cashout phần lợi nhuận theo năm

4.4. Tái đầu tư

5. Quản trị thời gian

5.1. Thời gian cho thị trường

5.2. Thời gian nghiên cứu