การจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอีสาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอีสาน by Mind Map: การจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอีสาน

1. แนวคิด หลักการจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยชุมชน

1.1. ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม

1.1.1. หมายถึง เอกลักษณ์และมีคุณค่าซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

1.2. ความหมายของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

1.2.1. หมายถึง การแสดงออกทางวัฒนธรรมหรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

1.3. ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

1.3.1. 1.สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและสาขาภาษา

1.3.2. 2.สาขาศิลปะการแสดง

1.3.3. 3.สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม

1.3.4. 4.สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

1.3.5. 5.สาขางานช่างฝีมื้อดั้งเดิม

1.3.6. 6.สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

2. ชุมชนกับการจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม:มิติของการมีส่วนร่วมในชุมชน

2.1. ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.1.1. หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมของประชน โดยใช้กระบวนการทางความคิดและความเชี่ยวชาญในกาปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชน

2.2. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.2.1. 1.มีอุดมการณ์ร่วมกัน

2.2.2. 2.การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

2.2.3. 3.การมีผลประโยชน์ร่วมกันและการกระจายผลประโยชน์

2.2.4. 4.บุคลากร

2.2.5. 5.การจัดการ

2.2.6. 6.กิจกรรมการเรียนรู้

2.2.7. 7.การกำหนดงบประมาณ

2.3. หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

2.3.1. ปัจจัยภายใน

2.3.1.1. -ความพร้อมด้านทักษะ -ความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็น -ความต้องการของชุมชนในการเข้าร่วมจัดการหรือให้บริการ -ความเข้มแข็งของชุมชนและผู้นำชุมชน

2.3.2. ปัจจัยภายนอก

2.3.2.1. -นโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้าร่วมในการจัดการทรัพยากร -ความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรเอกชน

3. ชุมชนกับการจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม:มิติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

3.1. การพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าบ้าน

3.1.1. -การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก เช่น กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การติดต่อสื่อสาร การพูด เป็นต้น

3.1.2. -การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เช่น ความกระตือรือร้น ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความสุภาพ เป็นต้น

3.2. การถ่ายทอดภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2.1. 1.สืบทอดความรู้ภายในชุมชน

3.2.2. 2.การสืบทอดภายในครัวเรือน

3.2.3. 3.ฝึกจากผู้รู้ผู้ชำนาญเฉพาะอย่าง

3.2.4. 4.การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง

3.2.5. 5ความรู้ความชำนาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ

3.3. ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3.1. 1.ประสบการณ์ของชาวบ้านที่นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

3.3.2. 2.ความรู้ความคิดในการสร้างสรรค์แบบแผนการดำเนินชีวิต

3.3.3. 3.การประกอบอาชีพที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

3.3.4. 4.การประกอบอาชีพที่เกิดจากการผสมผสานความรู้เดิมกันแนวคิด

4. อัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการเพิ่มมูลค่าดึงดูดผู้มาเยือน:บทเรียนจากชุมชน

4.1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสาน

4.1.1. ชาวอีสานเชื่อในอำนาจลี้ลับ และการครองเรือน เช่น การนับถือผีบ้าน ผีฟ้า มีการตั้ง บือบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน เป็นต้น

4.2. หลักการเพิ่มมูลค่าดึงดูดใจผู้มาเยือน

4.2.1. 1.การเปลี่ยนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นภูมิปัญญาสากล

4.2.2. 2.การทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง