GLOBAL WARMING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GLOBAL WARMING by Mind Map: GLOBAL WARMING

1. Drought: hạn hán

2. Absorb: thấm, hút

3. Atmosphere: khí quyển

4. Climate change: biến đổi khí hậu

5. Carbon footprint: lượng khí CO2 thải ra hằng ngày của một cá nhân hoặc nhà máy

6. Catastrophic: thảm họa

7. Awareness: sự nhận biết, hiểu biết, quan tâm

8. Emission: sự phát sáng, tỏa nhiệt

9. Ecosystem: hệ sinh thái

9.1. Ecological: thuộc về sinh thái

10. Infectious: lây nhiễm, lan truyền

11. Famine: nạn đói kém

12. Greenhouse gas: chất khí gây hiệu ứng nhà kính

13. Oil spill: tràn dầu

14. Nguyễn Thành Vinh - 11A4