МЕСТОИМЕНИЕ

Местоимение - 5. клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
МЕСТОИМЕНИЕ by Mind Map: МЕСТОИМЕНИЕ

1. изменяема част на речта

1.1. изменя се по своите граматични особености

2. замества имена на лица или предмети

2.1. съществително име

2.2. прилагателно име

2.3. числително име

3. видове

3.1. лично местоимение

3.2. възвратно лично местоимение

3.3. притежателно местоимение

3.4. възвратно притежателно местоимение

3.5. въпросително местоимение

3.6. относително местоимение

3.7. неопределително местоимение

3.8. отрицателно местоимение

3.9. обобщително местоимение

3.10. показателно местоимение

4. граматични особености

4.1. лице

4.1.1. 1 л.

4.1.2. 2 л.

4.1.3. 3 л.

4.2. число

4.2.1. ед.ч.

4.2.2. мн.ч.

4.3. род

4.3.1. при личните местоимения

4.3.1.1. само в 3 л. ед.ч.

4.3.2. при всички други видове местоимения

4.4. форма (при личните, възвратните лични, притежателните и възвратните притежателни местоимения)

4.4.1. пълна форма

4.4.2. кратка форма

4.5. определеност

4.5.1. при притежателните местоимения