Văn hóa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Văn hóa by Mind Map: Văn hóa

1. Văn hóa gồm:

1.1. Văn hóa vật thể

1.2. Văn hóa tính thần

1.3. Văn hóa hành vi

2. Đặc trưng:

2.1. Tạo ra hệ thống tư tưởng

2.2. Hệ thống kỹ thuật

2.3. Hệ thống tổ chức

3. Chức năng

3.1. Tạo lập quy tắc ứng xử

3.2. Xác lập tiêu chuẩn ->success

3.3. Cách thức gthich các thông tin

3.4. Cách thức giải quyết vấn đề hiện tại

4. Yếu tố văn hóa

4.1. Phương tây

4.1.1. Chủ nghĩa cá nhân

4.1.2. Quan niệm bình đẳng

4.1.3. Tính ưa hoạt động

4.1.4. Tiến độ và success

4.1.5. Efficiency & practicality

4.1.6. Tôn giáo

4.1.7. Chủ nghĩa vật chất & thực dụng

5. Ngôn ngữ

5.1. Thông thường

5.1.1. Đọc, viết khác nhau

5.1.2. Dùng tiếng lóng => hiểu lầm từ đối tác

5.1.3. Quy tắc

5.2. Đàm phán

5.2.1. Phong cách đàm phán khác nhau

5.3. Quà tặng

5.3.1. Thái độ về văn hóa quà tặng khác nhau

5.3.2. Khác nhau về quan niệm, hành vi

5.4. Giao tiếp không lời

5.4.1. Phép xã giao

5.4.2. Tình bạn và hữu nghị

6. Yếu tố khác

6.1. Sự giao lưu, tiếp biến văn hóa

6.2. Khác biệt văn cảnh

6.3. Luật phối cảnh( không gian, thời gian)

6.4. Văn hóa trong hội nhập

6.4.1. Ngôn ngữ

6.4.2. Chênh lệch trình độ

6.4.3. Tôn giáo

6.4.4. Thông lệ, tập quán kinh doanh

6.4.5. Cơ sở hạ tầng

6.4.6. Đội ngũ cán bộ