KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ by Mind Map: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1. Khái niệm

1.1. Thu thâp, xử lý phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính.

1.2. Quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán

2. Mục đích

2.1. Hoạch định

2.2. Tổ chức thực hiện

2.3. Kiểm tra, đánh giá

2.4. Cung cấp thông tin cho các nhà quản trị

3. Vai trò

3.1. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

3.2. Quản lý các chương trình hoạt động

3.3. Kiểm tra quản lý

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Truyền thống

4.1.1. Chứng từ

4.1.2. Tài khoản kế toán

4.1.3. Tính giá

4.1.4. Tổng hợp và cân đối

4.2. Kỹ thuật

4.2.1. Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được

4.2.2. Kỹ thuật ohaan loại chi phí

4.2.3. Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kinh tế dưới dạng phương trình

4.2.4. Trình bày dưới dạng đồ thị

5. Bản chất

5.1. Cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể theo từng mặt, từng hoạt động, từng bộ phận trong doanh nghiệp

5.2. Phân tích chi phí cụ thể, chi tiết và tìm ra các biện pháp quản lý có hiệu quả

5.3. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các dự toán trong tương lai

6. Đối tượng nghiên cứu

6.1. Tài sản

6.2. Nguồn vốn

6.3. Quá trình vận động gắn với các quan hệ tài chính

7. Nhiệm vụ

7.1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán

7.2. Kiểm tra, giám sát các định mức, tiêu chuẩn, dự toán

7.3. Cung cấp thoing tin theo yêu cầu bằng báo cáo kế toán quản trị

7.4. Tổ chức phân tích thông tin