TRÁCH NHIỆM HỌC SINH VỚI NGHĨA VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRÁCH NHIỆM HỌC SINH VỚI NGHĨA VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC by Mind Map: TRÁCH NHIỆM HỌC SINH VỚI NGHĨA VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

1.1. 1.bảo vệ an ninh quốc gia

1.1.1. - Là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. - Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại...

1.2. 2. nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

1.2.1. - Bảo vệ, và nhà, nước, bảo mật

1.2.2. Bảo bảo một phần cứng và văn hóa, văn hóa, bảo mật

1.2.3. - Bảo bảo an ninh kinh tế, quốc tế, tình yêu và quan hệ tình dục.

1.2.4. Bảo bảo bí Nhà nhà nước.

1.2.5. Cẩn trọng, phát triển, một trong những thứ khác nhau.

1.3. 3. nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

1.3.1. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

1.3.2. Bảo Bảo an ninh kinh tế

1.3.3. Bảo bảo một phần mềm văn hóa, phần thưởng

1.3.4. Bảo Bảo an ninh dân tộc

1.3.5. Bảo Bảo an ninh tôn giáo

1.3.6. Bảo Bảo an ninh biên giới

1.3.7. bảo vệ an ninh thông tin

2. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

2.1. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

2.2. nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc thời kì mới

2.3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc