cooperative learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
cooperative learning by Mind Map: cooperative learning

1. ความหมาย

1.1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือโดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนที่เน้นการแข่งขันและการเรียนตามลำพัง

2. ข้อดี

2.1. มีการพึ่งพาอาศัยกัน

2.2. มีการพึ่งพาอาศัยกัน

2.3. ทำให้เกิดการวิเคราะห์กระบวนการทำงานนกลุ่ม

2.4. เรีนรู้ทักษะทางสังคม

3. ข้อเสีย

3.1. พบปัญหาที่สัมพัน์กับความคลุมเคลือของวัตถุประสงค์

3.2. ผลลัพธ์ที่ได้มักจะเป็นคนเก่งไม่สอนคนที่อ่อนกว่า

4. ผู้จัดทำ

4.1. นาย เอกบุรุษ พรฺวาลัย

4.2. 6120603531

4.3. หมู่เรียน 713

5. วิธีการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกลุ่ม ที่นิยมมีดังนี้

5.1. 1) Jigsaw 2) Teams-Games-Tournament (TGT) 3) Student Teams-Achievement Division (STAD) 4) Team Assisted Individualization (TAI) 5) Learning Together (LT) 6) Group Investigation (GI)b