CƠ CHẾ DI TRUYỀN-BIẾN DỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CƠ CHẾ DI TRUYỀN-BIẾN DỊ by Mind Map: CƠ CHẾ DI TRUYỀN-BIẾN DỊ

1. CẤU TRÚC NST

1.1. Cấu trúc hiển vi

1.1.1. Tâm động

1.1.2. Hai đầu mút

1.2. Cấu trúc siêu hiển vi

1.2.1. Nuleoxom

1.2.1.1. Gồm một đoạn ADN dài 146 cặp nu

1.2.1.2. Quấn 714 vòng quanh 8 phân tử histone

1.2.2. Sợi cơ bản 11nm

1.2.3. Sợi nhiễm sắc 30nm

1.2.4. Sợi siêu xoắn 300nm

1.2.5. Chromatid 700nm

1.2.6. NST 1400nm

1.2.7. NST 1400nm

1.3. Hình dạng NST quan sát rõ nhất ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân

1.4. Sinh vật không có cấu trúc NST: sv nhân sơ

2. ĐỘT BIẾN

2.1. Đột biến gen

2.1.1. Đột biến gen : là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến 1 hay nhiều cặp nu

2.1.2. Đột biến điểm

2.1.2.1. Là đột biến tại một cặp nu

2.1.2.1.1. Mất 1 cặp nu

2.1.2.1.2. Thêm 1 cặp nu

2.1.2.1.3. Thay thế 1 cặp nu ( gây hậu quả ít nghiêm trọng nhất )

2.1.2.2. Đột biến gây nên dịch khung là: mất và thêm

2.1.2.3. Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình gọi là thể đột biến

2.2. Đột biến NST

2.2.1. Là những biến đổi trong cấu trúc NST

2.2.2. Gồm 2 dạng

2.2.2.1. Đột biến cấu trúc: là đột biến xảy ra trong cấu trúc NST

2.2.2.1.1. Gồm 4 dạng

2.2.2.1.2. Các tác nhân

2.2.2.1.3. Ý nghĩa: nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá

2.2.2.2. Đột biến số lượng

2.2.2.2.1. Lệch bội (dị bội)

2.2.2.2.2. Đa bội