MARKETING MIX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MARKETING MIX by Mind Map: MARKETING MIX

1. Price (Giá)

1.1. Yếu tố bên trong

1.1.1. Chi phí

1.1.2. Doanh thu

1.1.3. Lợi nhuận

1.2. Yếu tố bên ngoài

1.2.1. Thị trường

1.2.2. Cung - Cầu

1.2.3. Đối thủ cạnh tranh

1.2.4. Chính sách giá

1.3. PP định giá

1.3.1. Chi phí

1.3.2. Người mua

1.3.3. Cạnh tranh

1.4. Chiến lược định giá

1.4.1. Chiết khấu

1.4.2. Giảm giá

1.4.3. Tăng giá

1.4.4. Thâm nhập thị trường

1.5. Xác định giá bán

2. Product (Sản phẩm)

2.1. Cấu thành sản phẩm

2.1.1. Sp cơ bản

2.1.2. Sp cụ thể

2.1.2.1. Nhãn hiệu

2.1.2.2. Bao bì đóng gói

2.1.3. Gia tăng sp

2.1.3.1. Dịch vụ đi kèm

2.2. Dòng sản phẩm

2.2.1. Thiết lập

2.2.2. Phát triển

2.2.3. Hạn chế

2.2.4. Cải tiến

2.2.5. Hiện đại hóa

2.3. Tập hợp sản phẩm

2.3.1. Mở rộng

2.3.2. Kéo dài

2.3.3. Tăng chiều sâu cho sp

2.3.4. Giảm tính đồng nhất

2.4. Sản phẩm cụ thể

2.4.1. Thích ứng

2.4.2. Bắt chước

2.4.3. Đổi mới

2.4.4. Định vị

2.5. Sản phẩm mới

2.5.1. Tìm ý tưởng mới

2.5.2. Chọn lọc & Đánh giá

2.5.3. Thử nghiệm

2.5.3.1. Sp mới

2.5.4. Hoạch định

2.5.4.1. Mô tả

2.5.4.2. Dự kiến

2.5.4.3. Trình bày

2.5.5. Phân tích kết quả KD

2.5.5.1. Doanh số

2.5.5.2. Chi phí + lãi

2.5.6. Thương mại hóa

3. Place (Kênh phân phối)

3.1. Từ sản xuất

3.1.1. Tiêu dùng

3.2. Kênh

3.2.1. Trực tiếp

3.2.2. Gián tiếp

3.2.3. Trung gian

3.3. Lựa chọn

3.4. Quản trị

3.4.1. Tuyển chọn

3.4.2. Khuyến khích

3.4.3. Đánh giá

4. People (Con người)

4.1. Chủ doanh nghiệp

4.1.1. Tạo ra dịch vụ

4.1.2. Cải tiến, thay đổi dịch vụ

4.1.3. Tuyển chọn, đào tạo nhân viên

4.2. Nhân viên

4.2.1. Tác động trực tiếp đến dịch vụ

4.2.2. Ngoại hình

4.2.3. Thái độ - hành vi ứng xử với khách hàng

4.3. Khách hàng

4.3.1. Trực tiếp sử dụng dịch vụ

4.3.2. Hành vi tiêu dùng

5. Promotion (Xúc tiến)

5.1. Mục tiêu

5.1.1. Quan tâm

5.1.2. Thông báo

5.1.3. Tạo lòng tin

5.1.4. Thuyết phục

5.2. Yếu tố

5.2.1. Loại sp & Dv

5.2.2. GĐ sẵn sàng của người mua

5.2.3. Chiến lược thúc đẩy - lôi kéo

5.3. Thành phần

5.3.1. Quảng cáo

5.3.2. Bán hàng trực tiếp

5.3.3. Khuyến mãi

5.3.4. PR

5.3.5. Marketing trực tiếp

6. Process (Cung ứng dịch vụ)

6.1. Thiết kế cấu trúc dịch vụ

6.2. Thực hiện theo quy trình đồng bộ ở tất cả các địa điểm, kênh phân phối

6.3. Xác định các điểm chạm

6.4. Kết nối các điểm chạm và thời gian

7. Physical evidence (Môi trường)

7.1. Vĩ mô

7.1.1. Dân số

7.1.2. Tự nhiên

7.1.3. Kinh tế

7.1.4. Công nghệ

7.1.5. Luật pháp

7.1.6. Văn hóa

7.2. Vi mô

7.2.1. Doanh nghiệp

7.2.2. Nhà cung ứng

7.2.3. Trung gian Marketing

7.2.4. Khách hàng

7.2.5. Đối thủ cạnh tranh

7.2.6. Công chúng