ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ by Mind Map: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945 - 1985)

1.1. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 - 1954)

1.2. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1955-1975)

1.3. Một trong những thứ mà bạn yêu thích (1975-1985)

2. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

2.1. Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị

2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

2.3. Đánh giá sự thực hiện đường lối

3. Khái niệm Chính trị và Hệ thống chính trị

3.1. Cấu trúc hệ thống chính trị tại VN

3.1.1. Đảng cộng sản VN

3.1.2. Nhà nước CHXH CNVN

3.1.3. Mặt trận Tổ quốc VN

3.1.4. 5 Đoàn thể chính trị - xã hội

4. Hệ thống chuyên chính vô sản có biểu hện bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới so với những đột phá trong cơ chế kinh tế đang diễn ra ở các địa phương, các cơ sở trong toàn quốc.